Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1276

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1276
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
            На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.34, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 6 ал. 2, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и конкретните правомощия на Кмета на общината и кметовете на кметства, становища на Комисията по общинска собственост от 30.11.2005 г., 21.11.2006 г. и от 01.03.2007 г., Общинският съвет  Русе реши:     
Дава съгласие, Община Русе да придобие право на собственост върху недвижими имоти, представляващи
1.а/ 410/640 идеални части от дворно място УПИ VІІ-351 в кв. 142 от 684 кв.м. /имот 351 има площ от 722 кв.м./ по ул. „Витоша” № 18, град Русе и целият втори етаж от старата двуетажна сграда, представляващ източното жилище с площ от 68.97 кв.м и западното жилище с площ от 71.53 кв.м, заедно с 52.20 %-та идеални части от общите части на сградата от Лиляна Борисова Бодурова, Андрей Асенов Ходжев и Андрей Андреев Ходжев, на цена левовата равностойност на 75 000.00 EUR/седемдесет и пет хиляди евро/;
1.б/ 138/640 идеални части от дворното място УПИ VІІ-351 в кв. 142 от 684 кв.м. /имот 351 има площ от 722 кв.м./ по ул. „Витоша” 18, град Русе и западното жилище в приземния етаж със застроена площ от 59.28 кв.м., заедно с 21.50 %-та от общите части на сградата от Едмон Таквор Папазян и Мария Оник Папазян, на цена левовата равностойност на 40 000.00 EUR/четиридесет хиляди евро/.
2. Упълномощава Кмета на Община Русе да  сключи договор по  реда на чл.34, ал.2 от ЗОС за придобиване възмездно право на собственост.