Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1276

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.2, чл.21, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.11 от ЗЧОД и чл.5, ал.1 от Правилника за организацията, дейността и управлението на СЗ”КООРС”, общинският съвет реши:

1.Изменя чл.5, ал.3 от Правилникът за организацията, дейността и управлението на СЗ”КООРС”, приет с Решение № 420, прието с Протокол № 21/18.12.2008г. както следва:
„Численият състав на звеното е 135 служители”

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)