Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1277 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2, чл. 59, ал.1, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общинският съвет реши:

Упълномощава Кмета на Община Русе да подпише споразумението за сътрудничество между Община Русе с Национален съюз на трудово – производителните кооперации, Регионален съюз на трудово – производителните кооперации – Русе и Трудово – производителните кооперации „Прогрес”, „Солидарност” и „Съгласие”, съгласно Приложение № 1.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)


НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО – ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ
РЕГИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТПК – РУСЕ
ТПКИ „ПРОГРЕС”, ТПК „СОЛИДАРНОСТ” И ТПК „СЪГЛАСИЕ” – РУСЕ
ОБЩИНА РУСЕ

С П О Р А З У М Е Н И Е
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ДЪЛГОТРАЙНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Националният съюз на трудово – производителните кооперации (НС на ТПК), със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Дондуков” № 11, представляван от Стилиян Баласопулов – Председател,
Регионалният съюз на трудово – производителните кооперации (РС на ТПК) – Русе, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „К. Иречек” № 4, представляван от Стефан Гатев – Председател,
Трудово – производителна кооперация на хора с увреждания (ТПКИ) „Прогрес”, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник” № 28, представлявана от Стефан Гатев – Председател,
Трудово – производителна кооперация (ТПК) „Солидарност”, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „В. Левски” № 4, представлявана от Павлина Петрова – Председател,
Трудово – производителна кооперация (ТПК) „Съгласие”, със седалище и адрес на управление гр. Русе, бул. „Липник” № 64, представлявана от Димитринка Стоянова – Председател, членуващи в НС на ТПК – София и РС на ТПК – Русе, от една страна и
Община Русе, със седалище и адрес на управление гр. Русе, пл. „Свобода” № 6, представлявана от Пламен Стоилов – Кмет на Община Русе, от друга страна,
наричани по-нататък „СТРАНИТЕ”, като взеха предвид че:
НС на ТПК, като представляващ кооперациите от цялата страна, който е определен с решение на Министерски съвет (МС) № 456/2012 г. за национално – представителна организация на и за хора с увреждания и е член на Националния съвет на хора с увреждания към МС,
РС на ТПК – Русе, който представлява и подпомага развитието на ТПК на територията на Област Русе, последователно ангажиран и съпричастен към социалната политика на Общината,
Кооперациите от гр. Русе – ТПКИ „Прогрес”, ТПК „Солидарност” и ТПК „Съгласие”, разполагат с възможности да изпълняват дейности и услуги от обществен интерес за нея и
Община Русе, която работи активно за икономическото си и социално развитие и за решаване проблемите, свързани с подобряване на социалните дейности, намаляване на безработицата и създаване на условия за трудова заетост на своята територия

СТРАНИТЕ СЕ СЪГЛАСИХА ДА ОБЕДИНЯТ УСИЛИЯТА СИ И ДА ОСЪЩЕСТВЯВАТ СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО ЗА ЗАДОВОЛЯВАНЕ НА ТЕХНИ ВЗАИМНИ ИНТЕРЕСИ на територията на Общината.
В тази връзка:
1. Страните се споразумяха Община Русе да информира кооперациите, при наличието на подходящи проекти по Европейски програми от социален характер, в които кооперациите биха могли да вземат участие и да съдейства за съвместното им разработване.
2. При спазване Закона за обществените поръчки (ЗОП), Община Русе се ангажира да уведомява кооперациите, за обявяването на обществени поръчки за услуги и дейности, включени в Списъка одобрен от МС по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания, за които ТПК могат да кандидатстват.
3. Страните се ангажират да осъществяват сътрудничество за дейности със социално предназначение и от обществен интерес на територията на Община Русе, чрез участието на кооперациите в благотворителни инициативи за социални домове, детски заведения, училища и др.
4. НС на ТПК и Община Русе се ангажират да съдействат за информиране на кметовете на населените места на територията на Община Русе, за провеждането на ежегодния Европейския панаир и конференция към Европейския форум за социално предприемачество в гр. Пловдив, организиран от НС на ТПК през месец март.
5. Община Русе се ангажира да се извърши ремонт и положи асфалт на подхода от бул. „Васил Левски” до сградата на ТПК „Солидарност”.
6. Община Русе се ангажира да информира кооперациите за организирането на фестивали, базари и други търговски форуми на територията на Общината и да ги кани за участие в търговете по ЗОП.
7. Община Русе се ангажира да добави линк към страниците на кооперациите в сайта на Общината.
8. Страните считат, че с реализирането на настоящото партньорство, че допринесат за по-успешното преодоляване на проблемите с безработицата, както и за осигуряване трудова заетост на хората с увреждания на територията на Община Русе.
9. Страните се ангажират да защитават взаимните си интереси и да гарантират добросъвестно и цялостно изпълнението на настоящите договорености, както и на конкретни договори за партньорство, произтичащи от настоящото споразумение.
10. С настоящото споразумение за сътрудничество не се пораждат финансови ангажименти за страните.
11. Конкретните права и задължения на страните се уреждат със съответни видове договори, съобразени с действащата нормативна уредба на Република България.
Настоящото споразумение се състави в пет еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.

ПЛАМЕН СТОИЛОВ СТИЛИЯН БАЛАСОПУЛОВ
Кмет на Община Русе Председател на НС на ТПК – София

СТЕФАН ГАТЕВ ПАВЛИНА ПЕТРОВА
Председател на РС на ТПК – Русе Председател на
и ТПКИ „Прогрес” – Русе ТПК „Солидарност” – Русе

ДИМИТРИНКА СТОЯНОВА
Председател на ТПК „Съгласие” – Русе