Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1277

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1277
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС, чл. 31, ал.1 от Наредба №1 на ОбС-Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол №75/02.04.2007 г. на Комисията по общинска собственост и Решение №1141/24.11.2006 г. на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:

1.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, представляващ УПИ І-34 от кв. 16 по плана на селото с площ от 765,00 кв. м., предмет на АОС №4902/15.02.2007 г.,  при начална тръжна цена 2 510,00 лева, без включен ДДС. 
2.Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на търг за продажба на общински недвижим имот, намиращ се в село Долно Абланово, Община Русе, представляващ УПИ ІІ-35 от кв. 16 по плана на селото с площ от 748,00 кв. м., предмет на АОС №4903/15.02.2007 г.,  при начална тръжна цена 2 500,00 лева, без включен ДДС. 
3.Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга, след влизане в сила на решението на Общински съвет – Русе.
4.Упълномощава Кмета на Община Русе да  издаде заповеди за определяне на спечелилите участници и сключи договори за продажба.