Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1277

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от ЗМСМА, чл.9 от Закона за местните данъци и такси, чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси и чл. 79 от АПК, Общинският съвет реши:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе, както следва:
§ 1. В чл.16, ал.5 изразът „до 31 май на съответната година” се заменя с „от 1 юни до 30 ноември на предходната година”.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)