Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1278 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ във връзка с чл. 21, ал. 5 и чл. 29, ал. 1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-4/30.01.2023 г. от „Ауто Узато“ ЕООД чрез Калоян Цанев Енчев , Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план на КТП към „Автокъща“ в ПИ 63427.159.466 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.159.671 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 202 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл.17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)