Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1278

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1278
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

              На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 6, ал.1, чл. 37, ал. 4,  и ал. 6 от ЗОС и чл.2, ал.2, чл.38, ал. 1, чл. 39, ал. 1 и чл. 40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:   

              1. Обявява урегулиран поземлен имот ІІІ-5505 – за църковен православен храм “Всех Святих”, Парк на възрожденците, кв. 892 по регулационния план на гр. Русе, с площ 910,00 кв.м, за имот – частна общинска собственост.
              2. Учредява на Сдружение “ВСЕХ СВЯТИХ”, гр. Русе, безвъзмездно право на строеж за изграждане на църковен православен храм “ВСЕХ СВЯТИХ” с разгъната застроена площ 699,50 кв.м в урегулиран поземлен имот ІІІ-5505 – за църковен православен храм “Всех Святих”, Парк на възрожденците, кв. 892 по регулационния план на гр. Русе.
              3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор в съответствие с т.2 от настоящото решение, след влизане в сила на същото и съгласно одобрен инвестиционен проект.