Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1278

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.61, ал.1, във връзка с чл.59, ал.1 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Оперативна програма „техническа помощ”, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде подписано споразумение за сътрудничество по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Русе” между Община Русе (Бенефициент по проекта) и Областна администрация на Област Русе (Партньор по проекта);
2. Одобрява текст на споразумение за сътрудничество между Община Русе (Бенефициент по проекта) и Областна администрация на Област Русе (Партньор по проекта).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Днес 01.07.2011 г. в гр. Русе между:

1. ОБЩИНА РУСЕ, с административен център гр. Русе, пл. Свобода № 6, БУЛСТАТ 000530632, представлявана от БОЖИДАР ИВАНОВ ЙОТОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ от една страна, наречена за кратко „БЕНЕФИЦЕНТ”
и
2. ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ НА ОБЛАСТ РУСЕ, с административен център гр. Русе, пл. Свобода №6, БУЛСТАТ 000531150, идентификационен номер по ДДС BG000531150, представлявана от ПЛАМЕН ПАСЕВ СТОИЛОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ от друга страна, наричана за краткост „ПАРТНЬОР”
на основание чл. 59 и чл.61 от ЗМСМА се сключи споразумение за следното:
Чл.1.(1) Страните по настоящото споразумение се договориха да си сътрудничат в осъществяването на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Русе” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Техническа помощ” , Приоритетна ос 3 „Популяризиране на европейската кохезионна политика и нейните цели в България и осигуряване на обща и статистическа информация”, Мярка на подкрепа 3 „Функциониране на национална мрежа от областни информационни центрове за кохезионната политика в България”, с цел създаване и функциониране на областен информационен център в община Русе, който да осигурява достъп до информация по отношение на целите на кохезионната политика на Европейския съюз (ЕС) и Националната стратегическа референтна рамка (НСРР).
(2) Областният информационен център да се помещава в имот частна държавна собственост за Европейски информационен център, в който се помещава и Информационен център Европа Директно – Русе, находящ се в масивна сграда, в гр. Русе, кв. 88, пл. „Свобода” №4, Доходно здание, представляваща фоайе към корпус „К” с площ 108, 00 кв. М, при граници: север-Блок „А”; изток-ул. „Средец”; запад-Блок „З”; юг-ул.”Гладстон”.
(3) Всички взаимоотношения между страните по настоящото споразумение, свързани с посочения в ал.2 имот и ползването му са уредени чрез заповед № ПНО 9500-108/07.02.2011 на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ, Решение № 3/08.02.2011г. на ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ и в договор за наем на имот – частна държавна собственост № 4579/09.02.2011г., сключен между БЕНЕФИЦЕНТА и Драматичен театър „Сава Огнянов”.
Чл.2 .(1) ПАРТНЬОРЪТ не поема финансов ангажимент за реализирането на проекта и не участва със средства за реализирането му, като няма право да разходва средства от бюджета на проекта, по време на неговото изпълнение.
(2) ПАРТНЬОРЪТ ще осигури подкрепа за популяризиране дейността на Областен информационен център – Русе.
(3) ПАРТНЬОРЪТ ще предоставя безвъзмездно за целите на изпълнението на проекта, след предварително информиране от БЕНЕФИЦИЕНТА, зала № 1 собственост на ПАРТНЬОРА, находяща се в администраривна сграда с адрес гр.Русе, пл. Свобода № 6, за ползване при осъществяване на представителни информационни събития свързани с популяризиране на кохезионната политика на ЕС.
(4) ПАРТНЬОРЪТ се ангажира да участва в комисията за подбор на служители за работа в Областния информационен център – Русе чрез определяне на свой представител.
Чл.3. (1) ПАРТНЬОРЪТ предоставя правото на БЕНЕФИЦЕНТА да го представлява пред Управляващия орган(УО) на програма „Техническа помощ” по всички въпроси, свързани с реализацията на проекта, предмет на настоящото поразумение като БЕНЕФИЦЕНТЪТ се задължава да заплати обезщетение на ПАРТНЬОРА в размер на претърпените вреди, в случай че са налице такива, в резултат на осъщественото представителство.
(2) ПАРНЬОРЪТ дава съгласие БЕНЕФИЦИЕНТЪТ да подпише договор за безвъзмездна финансова помощ за изпълнението на проекта, обект на настоящото споразумение и се съгласява БЕНЕФИЦИЕНТЪТ да координира цялостното изпълнение на проекта.
Чл. 4 (1) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да информира ПАРТНЬОРА относно напредъка на проекта, в срок от 5 работни дни след отправяне на писмено искане за информация от страна на ПАРТНЬОРА.
(2) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава да предоставя на ПАРТНЬОРА копие от проектната документация и кореспонденцията с УО, свързана с проекта.
(3) БЕНЕФИЦИЕНТЪТ се задължава преди предлагането на анекси по договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта, обект на настоящото споразумение, да съгласува с ПАРТНЬОРА искането за анекс преди представянето му в УО.
(4) Съгласуването по ал.3 да се извършва в писмена форма, чрез разменена кореспонденция и/или друга необходима за целта документация.
Чл.5.Настоящото споразумение може да бъде допълвано или изменяно при съгласие на страните, изразено в писмена форма, подписана от двете страни
Чл.6. Настоящото споразумение влиза в сила след одобрение с Решение на Общински съвет – Русе, като изпълнението на задълженията започва от датата на подписване на договора за безвъзмездна финансова помощ и е със срок 36 месеца (срока на проекта какъвто е посочен във Формуляра за кандидатстване и Насоките за кандидатстване по проекта).
Чл.7. Настоящото споразумение се прекратява:
(1) При изтичане на срока на договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта посочен в чл.1
(2) При прекратяване на договора за безвъзмездна финансова помощ за проекта посочен по чл.1
(3) По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма, подписана от двете страни
(4) С едномесечно писмено предизвестие на всяка от страните
Чл.8. За неуредените с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на законодателството на РБългария.
Настощяшото споразумение се сътави в три еднообразни екземпляра по един за БЕНЕФИЦИЕНТА, за ПАРТНЬОРА и за УО и се подписа както следва:

ЗА БЕНЕФИЦИЕНТА: ЗА ПАРТНЬОРА:
БОЖИДАР ЙОТОВ ПЛАМЕН СТОИЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ РУСЕ

Бонка Бойчева: Ганка Русева
Главен счетоводител на Община Русе Началник отдел „ФЧР”