Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1279 Прието с Протокол № 45/22.01.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,т. 10 от ЗМСМА във връзка с чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг, Общинският съвет реши:
1. Дава съгласие Община Русе да поеме дългосрочен дълг със следните параметри:
• Максимален размер на дълга – 1 384 923,36 лв. (един милион триста осемдесет и четири хиляди деветстотин двадесет и три лева и тридесет и шест стотинки) с ДДС;
o Спортен комплекс „Дунав“, адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №6 –
Максимален размер на дълга – до 577 188,00 лв. (с ДДС);
o Детска ясла №8, адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №68 –
Максимален размер на дълга – до 153 796,08 лв. (с ДДС);
o Детска ясла №15, адрес: гр. Русе, ул. „Околчица“ №4 –
Максимален размер на дълга – до 194 315,28 лв. (с ДДС);
o Детска ясла №16, адрес: гр. Русе, ул. „Неофит Рилски“ №2-А –
Максимален размер на дълга – до 219 324,00 лв. (с ДДС);
o Детска градина „Слънце“, адрес: гр. Русе, ул. “Шейново” №14 –
Максимален размер на дълга – до 240 300,00 лв. (с ДДС).
• Срок на договора – До 10 г;
• Валута на дълга – Лева;
• Вид на дълга – Дългосрочен дълг, поет с договор за гарантиран резултат;
• Срокове и начини на усвояване на дълга – При ДГР, дългът възниква с приемо-предавателния протокол, който отразява надлежното завършване, предаване и приемане на строително-монгажните работи по договора. Този дълг ще намалява всяка година с договорените гарантирани икономии към Изпълнителя;
• Източници за погасяване на главницата – Дългът се погасява изцяло и само от постигнатите енергийни икономии за договорения период;
• Максимален лихвен процент – Общината няма да плаща лихва, а само постигнатите икономии и то не по-големи от гарантираните. Цената на договора (ДГР) е брутна цена и се изплаща изцяло и само от постигнатите икономии (по-малки или равни на гарантираните икономии);
• Начин на обезпечение на кредита – Няма обезпечение на кредита от страна на Община Русе, тъй като финансирането е изцяло за сметка на Изпълнителя.
• Разходи за консултантски услуги
o Независим строителен надзор – до 2% от инвестиционната сума, или до 28 000 лв. с ДДС
o Инвеститорски контрол – Общината използва собствен персонал – 0 лв.
o Контролно обследване от независим одитор – второ енергийно обследване за верифициране на постигнатите резултати – цена до 1 лв./м2, обща РЗП на обектите – 9 900 м2, или общо до 9 900 лв. с ДДС.
o При необходимост от използване на външни експерти за оценителната комисия, тогава разходите за външни експерти по чл. 19 от ЗОП са за сметка на Община Русе и са в размер до 600 лв. на експерт.
• Разходи за административно-управленски услуги – 24 000 лв. с ДДС за целия срок на договора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)