Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1279 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 125, ал. 1 от ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 от ЗУТ, искане с вх. №УТ-27-10 от 27.01.2023 г. от „Душков Карго“, представлявано от Денислав Душков Цонев, чрез упълномощено лице- арх. Орлин Неделчев с Пълномощно №1106 от 01.02.2023 г. от Нотариус с Рег. №618, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание за проектиране на Подробен устройствен план (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) на ПИ с идентификатор 47336.11.346, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе, като се изпълнят изискванията на чл. 108, ал. 2 от ЗУТ. С проекта за ПУП-ПЗ да се определи устройствена зона „Смесена многофункционална зона- Разновидност 2“ (Смф2), съгласно предвижданията на ОУПО- Русе, като се спазят изискванията за параметри на устройствените нормативи за зоната. ПУП да се разработи с ограничителни линии на застрояване отстоящи на по 3м от вътрешните имотни граници и съобразени със сервитута на преминаващите въздушни електропроводи. Предвижданото ново застрояване със складова база с офиси за фирмени нужди да се съобрази с ограничителните линии.
  2. Проектът за ПУП-ПЗ да се съобрази с изискванията на Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове, Наредба №16 за сервитутите на енергийните обекти и Наредба №3 от 16.10.2000 г.
  3. Разрешава изработването на ПУП – ПЗ на ПИ с идентификатор 47336.11.346, находящи се в местност „Вехтите лозя“, землището на гр. Мартен, община Русе, в съответствие с одобреното в т. 1 задание.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)