Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1279

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1279
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

                 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.38, ал.2 от ЗОС и чл.40, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС Русе за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, протокол                                      № 74/01.03.2007г. на Комисията по общинска собственост  и искане                    вх.№ ОС07/11/01.03.2007г. от Милена Александрова Суванджиева-Рачева, Общинският съвет реши:

                 1. Дава съгласие за учредяване право на строеж за пристрояване на две нива с обща  РЗП – 104,12 кв.м. към съществуваща едноетажна обществено обслужваща сграда, състояща се от два магазина  с обща застроена площ  49 кв.м.  попадаща в УПИ ХІІ-80,81 кв.850 по ул.”Гео Милев”, ж.к.”Дружба І” в гр.Русе, на Милена Александрова Суванджиева-Рачева,  на стойност 12 219,00 лв.
                2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор за учредяване право на строеж за пристрояване.