Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 128 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 128
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.51 ал.2 от Наредба на Общински съвет № 23 за съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет, чл.29 ал.2 от Постановление № 367 от 30 декември 2011 година за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2012 г., Общинският съвет реши:

1. Утвърждава допълване на списъка на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности в образованието, имащи право на транспортни разходи от средства предоставени от държавния бюджет през 2012 година, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г.- Приложение № 18, както следва:
Функция „Образование”:
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” с.Николово
Емилия Василева Стоянова – възпитател
ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с.Семерджиево
Ванина Георгиева Кънева – възпитател
Селиха Мехмедова Ебайзерова – възпитател
ОУ „Г.С.Раковски” с. Ново село
Румяна Белчева Владева – възпитател
2. Променя Приложение № 17 „Списък на лицата и длъжностите, имащи право на транспортни разходи”, утвърден с Решение на Общински съвет № 69 от 16.02.2012 г. от билети на карти в частта Звено ”Стопанисване на общинска собственост” за следните лица:
1. Марияна Георгиева Петкова
2. Галя Богданова Николова
3. Радинка Александрова Енгюрлян
4. Светлана Иванова Йорданова
5. Катя Димитрова Илиева.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)