Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 128 Прието с Протокол № 6/25.02.2016 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1, ал.9 и ал.10, чл.38, ал. 2 и чл.41, ал.2 от Закона за общинска собственост, във връзка с чл.42, ал.2 от Наредба № 1 на Общинския съвет Русе, протокол №1/14.12.2015 год. на Комисията по общинска собственост и заявление за откриване процедура за учредяване на право на строеж за пристрояване, Общинският съвет реши:
1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 год., с учредяване на право на строеж за пристрояване на външно стълбище – метална стълба с размери 3,40/1,10 м. и застроена площ 3,74 кв.м. към съществуващ апартамент на първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.379.1.116, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“, №3, вх.1, ет.1, с прогнозен приход от продажбата в размер на 312,70 лева.
2. Дава съгласие за учредяване на право на пристрояване на Даниела Великова Димитрова – Костова, на външно стълбище – метална стълба с размери 3,40/1,10 м. и застроена площ 3,74 кв.м към съществуващ апартамент на първи етаж, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 63427.7.379.1.116, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, находящ се в гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Гюргево“, №3, вх.1, ет.1, ап. „Б“, построен върху общинска земя в режим на комплексно застрояване с идентификатор 63427.7.379, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с адрес: гр. Русе, кв. „Изток“, на цена от 312,70 лева, без включени ДДС и други дължими данъци и такси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл. – кор. проф. дтн Хр. Белоев)