Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 128 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 9, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

            1. Допълва „Годишна програма за управление и разпореждане с общинските имоти през 2024 г.“ с продажбата на общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот VI-157, кв. 5, с площ 622 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Церова гора“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.174, 63427.11.10, 63427.11.158, 63427.11.199, 63427.11.156, 63427.11.159, обект на Акт за частна общинска собственост №10783/20.03.2023 г., с прогнозен приход от продажбата в размер 15338,00 лева (петнадесет хиляди триста тридесет и осем лева), без данъци и такси.

            2. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следния общински поземлен имот, представляващ незастроен поземлен имот с идентификатор 63427.11.157 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представлява урегулиран поземлен имот VI-157, кв. 5, с площ 622 кв.м., в гр. Русе, Община Русе, кв. ДЗС, ул. „Церова гора“, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м.), граници и съседни имоти: 63427.11.174, 63427.11.10, 63427.11.158, 63427.11.199, 63427.11.156, 63427.11.159, обект на Акт за частна общинска собственост №10783/20.03.2023 г., с начална тръжна продажна цена в размер на 15 338,00 лева (петнадесет хиляди триста тридесет и осем лева), без данъци и такси.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)