Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 128 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23, чл. 59, ал. 1 и  чл. 61, ал. 1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет Русе реши:

1. Одобрява споразумение между Община Русе и община Сливо поле по процедура BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3”, по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарждиев)