Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1280 Прието с Протокол № 46/16.03.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 от ЗМСМА, чл. 124а, ал. 1, чл. 124б, ал. 1, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, чл. 126, ал. 6, т. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал.5 и чл.29, ал.1 от ЗОЗЗ, чл. 30, ал. 3 от ППЗОЗЗ и искане с вх. №УТ-16-6/03.02.2023 г. от Хъкмет Нуридин Реджеб, Общински съвет – Русе реши:

  1. Одобрява задание и разрешава изработване на подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ 63427.159.701 в м. „Кону бунар“, землище на гр. Русе
  2. Във връзка с преминаването през ПИ 63427.159.448 – общинска публична собственост, дава съгласие от името на Община Русе и за собствена сметка възложителят да извърши процедурата по промяна предназначението на част от имота с площ 1476 кв. м., като срокът на предварителното съгласие е до влизане в сила на решението на Комисията по чл. 17, ал. 1 от ЗОЗЗ.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)