Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1280

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1280
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
              На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС и чл.35, ал.1, т. 2 от Наредба №1 на ОбС-Русе, Общинският съвет реши:       

              1. Да се прекрати съсобствеността между Община Русе и                                        ЕТ “Силвия Борисова – Дунав такси – Стефка Минчева” върху недвижим имот, представляващ общественообслужваща сграда със застроена площ 120,00 кв.м и разгъната застроена площ 318,00 кв.м, в УПИ ІV-281, кв. 607, ЖК “Чародейка Г- юг”, гр. Русе, чрез продажба дела на Общината, в размер на 21,384% идеални части от описания имот, съгласно АОС №№ 4908/22.02.2007г. и 4914/28.02.2007г., при цена в размер на 56 757,00 лева, като от страна на приобретателя на имота бъдат поети  всички дължими данъци и такси.
              2. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор в съответствие с т. 1 от настоящото решение.