Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1280

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 и т.12 от ЗМСМА, в изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между МРРБ и Община Русе с Рег. № BG161PO001/1.4-07/2010/001 ( ИПП ) и Рег. № BG161PO001-1.4.07-0002-C0001 (ИСУН) от 23.06.2011г. и в съответствие с методическите указания на УО на ОПРР за изпълнението на договори за безвъзмездна финансова помощ с бенефициенти общини, по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010 „Подкрепа на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, Операция 1.4: „Подобряване на физическата среда и превенция на риска”, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие на Оперативна програма „Регионално Развитие” реши:

1.Дава съгласие за Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Русе за периода 2014г. – 2020 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)