Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1281

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1281
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37, ал.1 от ЗОС и чл.37, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка със становище на Главен архитект на Община – Русе, Общински съвет – Русе, реши:

        1. Дава съгласие за откриване процедура за учредяване право на строеж чрез търг с явно наддаване на общински недвижими имоти представляващи:
– незастроен урегулиран поземлен имот № ІІ-общ. в кв. 106 с площ от  750.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4146 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена 2816,00 лева, без включени данъци и такси; 
– незастроен урегулиран поземлен имот № ІV-общ. в кв. 106 с площ от  660.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4144 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816,00 лева, без включени данъци и такси;
–  незастроен урегулиран поземлен имот № V-общ. в кв. 106 с площ от  660.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4143 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816,00 лева, без включени данъци и такси; 
–  незастроен урегулиран поземлен имот № VІ-общ. в кв. 106 с площ от  635.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4147 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816,00 лева, без включени данъци и такси;
–  незастроен урегулиран поземлен имот № VІІ-общ. в кв. 106 с площ от  785.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4151 от 20.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816,00 лева, без включени данъци и такси;
– незастроен урегулиран поземлен имот № VІІІ-общ. в кв. 106 с площ от  645.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4150 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816.00 лева, без включени данъци и такси;
– незастроен урегулиран поземлен имот № ІХ-общ. в кв. 106 с площ от  640.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4145 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816,50 лева, без включени данъци и такси;
–  незастроен урегулиран поземлен имот № Х-общ. в кв. 106 с площ от  650.00 кв.м.по регулационния план на  град Мартен, АОС № 4149 от 19.02.2004 г., с начална тръжна цена  2816,00 лева, без включени данъци и такси.
2. Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе.
3.Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилите търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицата спечелили търга.