Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1282 Прието с Протокол № 46/12.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.62, ал.2 от Административно-процесуалния кодекс, Общинският съвет реши:

Да се извърши поправка на очевидни фактически грешки в Решение №1265, прието с Протокол №45/22.01.2015 год. на Общински съвет Русе, както следва:
1. Вместо „Поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост – 22 броя с обща площ от 3 917 325 кв.м. и цена за замяна в размер на 7 973 801 лева, както следва:“,
да се чете: „Поземлени имоти в горски територии – частна общинска собственост – 22 броя с обща площ от 3 866 457 кв.м. и цена за замяна в размер на 7 972 735 лева, както следва:“.
2. Вместо „За поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост – 45 броя, с обща площ от 2 223 581 кв.м. и цена за замяна в размер на 7 895 562 лева, както следва“,
да се чете „За поземлени имоти в горски територии – частна държавна собственост – 45 броя, с обща площ от 2 223 581 кв.м. и цена за замяна в размер на 7 892 996 лева, както следва:“.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)