Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1282

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1282
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 от ЗОС и чл.31, ал.1 от Наредба № 1 на ОбС – Русе и във връзка с протокол № 75 от 02.04.2007 год. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет  реши:

1. Дава съгласие за откриване процедура за продажба чрез търг с явно наддаване на общински недвижим имот по акт за частна общинска собственост № АОС № 4793 от 30.10.2006 год., представляващ  сграда – канцелария на стопански двор- птицеферма – Изток на село Тетово, Община Русе, изградена в терена на стопанския двор, със застроена площ от 100 кв.м. при начална тръжна цена от 14 960.00 лева, без данъци и такси.
2.  Задължава Кмета на Община Русе да организира провеждането на търга след влизане в сила на решението на ОбС-Русе;
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед за определяне на спечелилия търга, цената, сроковете и условията за плащане и сключи договор с лицето спечелило търга.