Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1284

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1284
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
    На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл. 36, ал.1, т.1 от ЗОС, във връзка с чл.35, ал.2, т. 1 от Наредба №1 на общинския съвет – Русе, протокол № 75 от 02.04.2007 г. на Комисията по Общинска собственост и молба вх. № ОС 22/6/.28.03.2007 г., Общинският съвет Русе реши:
1. Обявява имот – природонаучен музей и прилежащия терен в парцел ІІІ-557, кв. 61 по акт за общинска собственост № 1469 от 04.08.1997 год., за имот частна общинска собственост.
2. Дава съгласие за прекратяване на съсобствеността  между Община Русе, ”Фурнари”ЕООД и ЕТ”Чарлино – Чавдар Иванов” чрез доброволна делба на ПИ № 557 в кв. 61, ул. „Етър” 3 по плана на град Русе  и получаване в дял на реални части от имота, както следва:     
– УПИ ІІІ-557 с площ от 972, УПИ ІV-за трафопост с площ 51 кв.м. и сервитут за обслужване на Община Русе; 
– УПИ VІІІ-557  акт с площ от 316 кв.м. на „Фурнари” ЕООД;
– УПИ V-557  с площ от 422 кв.м. на ЕТ „Чарлино – Чавдар Иванов”.
3. Упълномощава Кмета на Община Русе да издаде заповед и сключи договор по реда на чл.36, ал.3 от ЗОС за прекратяване на съсобствеността между Община Русе, „Фурнари” ЕООД, представлявано от Филипо Антонио Фурнари – управител  и Чавдар Димитров Иванов в качеството му на собственик на ЕТ „Чарлино – Чавдар Иванов”.
4. Задължава Кмета на Община Русе след приключване процедурата по делбата да внесе предложение в Общински съвет – Русе, с което да обяви имота – сграда на природонаучния музей и прилежащия терен – УПИ ІІІ-557 в кв. 61 по ул. „Етър” № 3, град Русе, за имот публична общинска собственост в срок до 30 юли 2007 г.