Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1285 Прието с Протокол № 46/12.02.2015 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1,т.6 и чл.52, ал.1 от ЗМСМА, чл.94, ал.2 и ал.3 и чл. 39 от Закона за публичните финанси, във връзка с разпоредбите на ЗДБРБ за 2015 година, ПМС № 8/2015г. за изпълнение на ЗДБРБ за 2015г. чл.16 и чл.22, ал.2 от Наредба за условията и реда за съставянето на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Русе, приета с Решение №842, прието с Протокол №32/12.12.2013 година, общинският съвет реши:

1.Приема бюджета на Община Русе за 2015 година, както следва:
1.1. По приходите в размер на 97 356 613лв., съгласно Приложение №1, в т.ч.:
1.1.1.Приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 46 546 088лв., в т.ч.:
1.1.1.1. Обща субсидия за делегирани от държавата дейности в размер на 42 310 280 лева.
1.1.1.2. Собствени приходи на звената на делегиран бюджет в размер на 281 675лв., съгласно Приложение № 1a.
1.1.2. Приходи за местни дейности в размер на 50 810 525лв., в т.ч.:
1.1.2.1. Данъчни приходи в размер на 11 900 000лв.
1.1.2.2. Неданъчни приходи в размер на 20 785 753лв.
1.1.2.3. Приходи от концесии в размер на 30 100лв.
1.1.2.4. Помощи и дарения от страната и чужбина в размер на 69 500лв.
1.1.2.5. Операции с нефинансови активи в размер на 1 680 000лв.
1.1.2.6. Трансфери за местни дейности в размер на 5 732 500лв., в т.ч.:
1.1.2.6.1. Обща изравнителна субсидия в размер на 5 479 400лв.
1.1.2.6.2. Трансфер за зимно поддържане и снегопочистване в размер на 253 100 лв.
1.1.2.7. Целева субсидия за капиталови разходи в местни дейности в размер на 1 082 200лв., в т.ч.:
1.1.2.7.1. За изграждане и основен ремонт на общински пътища в размер на 301 900лв.
1.1.2.7.2. За други инвестиционни разходи в размер на 780 300лв.
1.1.2.8. Трансфери между бюджети в размер на (-)317 372лв.
1.1.2.9. Трансфери между бюджетни и сметки за средства от ЕС в размер на (-) 5 405 906 лв.
1.1.2.10. Временни безлихвени заеми в размер на (-)1 878 048лв.
1.2. Финансиране 21 080 098лв., в т.ч. преходен остатък от 2014г. (Приложение № 1 и 1Б).
1.3. По разходите в размер на 97 356 613лв., разпределени по функции, дейности и параграфи, съгласно Приложение № 2
1.2.1. За делегирани от държавата дейности – текущ бюджет в размер на 46 232 385 лв., съгласно Приложение №3.
1.2.2. За местни дейности- текущ бюджет в размер на 41 429 888лв., в т.ч. резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в размер на 500 000лв., съгласно Приложение №4.
1.2.3. За капиталови разходи в Инвестиционна програма /държавни и местни дейности, в т.ч. от целева субсидия/ в размер на 9 694 340лв., съгласно Приложение №5.
1.2.4. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от постъпления от продажба на общински нефинансови активи, съгласно Приложение №10.
1.2.5. Приема разчет за разходите, финансирани с приходи от приватизация, съгласно Приложение №7.
1.3. Утвърждава бюджетно салдо по общинския бюджет, изчислено на касова основа в размер на (-)21 080 098лв. Приложение №№1 и 2А.
1.4. Приема първоначалния бюджет на Община Русе по агрегирани показатели, съгласно Приложение №2А.
2. Определя числеността и утвърждава разходите за заплати през 2015 г., без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегирани бюджети, съгласно Приложение №18.
3. Утвърждава разчет за целеви разходи и субсидии, както следва за:
3.1. Членски внос – 60 000лв.,
3.2. Обезщетения и помощи по решение на Общински съвет за:
– помощи по Решение на Общински съвет – 15 500лв.;
– подпомагане с 300лв. на дете в приемно семейство по Решение №1008/14.10.2010г. на Общински съвет – 4 500лв.
– подпомагане разходите по погребения на социално слаби граждани в кметствата– 830лв.
– Калкулация за християнско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2015г. – Приложение №30.
– Калкулация за мюсюлманско погребение на социално слаби, бездомни и самотни хора за 2015г. – Приложение №29.
3.3. Стипендии за 3-ма студенти в размер на 13 320лв. (за стипендии, осигурявани от местни приходи);
3.4. Субсидии за читалища – 20 000лв./ дофинансиране с общ. приходи/
3.5. Програма „Спорт“ – 520 000лв.
3.6. Програма „Туризъм“ – 138 422лв.
3.7. ФТ „Найден Киров“ – 87 000лв.
3.8. Фондация „Русе-град на свободния дух“ – 100 000лв.
3.9. Упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по предоставянето и отчитането на целевите средства по т.3.1.-3.8.
4. Приема следните лимити за разходи:
4.1. СБКО в размер на 3 % (до 3 на сто) от средства за работна заплата на заетите по трудови правоотношения.
4.2. Разходи за представителни цели и международна дейност на кмета на общината в размер на 70 580 лв.
4.3. Кметства – 6750лв.
4.4. Средства за финансиране на проекти в областта на културата и изкуството – 52 000лв.
4.5. Разходи за представителни цели на Председателя на ОбС в размер на 10 000лв.
4.6. Средства за диоптрични очила в размер на 80лв., съгласно Наредба 7/15.08.2005г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплей.
5. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разноски:
5.1. За пътуване в границите на населеното място, в съответствие с характера на трудовата дейност и за пътуване от местоживеене до месторабота и обратно, съгласно Приложение №17.
6. Утвърждава разходите и числеността на щатния и извънщатен персонал на общинските предприятия, съгласно Приложения № №13; 14; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27 и 28.
6.1. Приема плановия размер на разходите по бюджетите на кметствата за 2015г., съгласно Приложение №6.
7. Одобрява индикативен годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз, съгласно Приложение №№16 и 16А.
8. Одобрява актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2015, 2016, 2017 г. – Приложения №№11; 11а и 11б.
9. Определя второстепенните разпоредители с бюджет, съгласно Приложение №12.
10. Определя максимален размер на дълга, както следва:
10.1. Максимален размер на плащанията по общинския дълг за 2015 година – 5 750 808лв.
10.2. Максимален размер на новия общински дълг за 2015г.- 3 923 822лв.
10.3. Общинските гаранции, които може да бъдат издадени през 2015 година в размер на 0лв.
10.4. Максимален размер на общинския дълг и общинските гаранции към края на 2015 година в размер на 6 227 822лв., съгласно Приложение №9.
11. Определя максимален размер на новите задължения за разходи в местните дейности, които могат да бъдат натрупани през 2015 година в размер на 5% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години, като ограничението не се прилага за задължения за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения.
12. Определя максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2015 година в размер на 30% от средногодишния размер на отчетените разходи за последните четири години; ограничението не се прилага за ангажименти за разходи, финансирани за сметка на помощи и дарения..
13. Определя размера на просрочените вземания в размер на 842 190лв., съгласно Приложение №8 и на просрочените задължения – 0лв., съгласно Приложение №8А..
14. На основание чл.125, ал.1 от ЗПФ оправомощава кмета на общината да извършва компенсирани промени:
14.1.В частта за делегираните от държавата дейности – между утвърдените показатели за разходите в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие че не се нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;
14.2. В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от една дейност в друга, без да изменя общия размер на разходите.
14.3. В разходната част на бюджета за сметка на резерва за непредвидени и/или неотложни разходи по т. 1.2.2. от настоящето решение.
15. Възлага на кмета:
15.1. Да определи бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.2. Да утвърди бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.
15.3. Да организира разпределението на бюджета по параграфи и тримесечия и да утвърди разпределението.
15.4. Да информира общинския съвет в случай на отклонение на средния темп на нарастване на разходите за местни дейности и да предлага конкретни мерки за трайно увеличаване на бюджетните приходи и/или трайно намаляване на бюджетните разходи.
15.5. Да включва информацията по чл. 125, ал. 4 от ЗПФ в тримесечните отчети и обяснителните записки към тях.
15.6. Да разработи детайлен разчет на сметките за средства от Европейския съюз по отделните общински проекти, в съответствие с изисквания на съответния Управляващ орган и на МФ, включително и да извършва вътрешни компенсирани промени по показателите.
15.7. Да организира разпределението на бюджетната прогноза по параграфи.
16. Упълномощава кмета да предоставя временни безлихвени заеми за срок не по-късно от края на 2015 година от свободните средства в общинския бюджет за плащания по проекти, финансирани със средства от Европейския съюз и по други международни програми.
16.1. При предоставянето на временни безлихвени заеми от временно свободни средства по общинския бюджет да се спазват изискванията на чл. 126 от ЗПФ.
17. Упълномощава кмета:
17.1. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти и да кандидатства за финансирането им със средства по структурни и други фондове на Европейския съюз и на други донори, по национални програми и от други източници за реализиране на годишните цели на общината за изпълнение на общинския план за развитие.
17.2. Да кандидатства за средства от централния бюджет и други източници за финансиране и за съфинансиране на общински програми и проекти.
17.3. Да сключи договори с Министерство на културата за съвместно финансиране на културни институти, както следва:
17.3.1. ДТ „Сава Огнянав”
17.3.2. Държавна опера
17.3.3. Държавен куклен театър.
18. Дава съгласието си дейностите в културата да прилагат системата на делегирани бюджети като им се предоставя право на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити на самостоятелен бюджет и им се преотстъпват приходи от планираните постъпления в сборния бюджет на общината в размер на 151 691лв., съгласно Приложение №1А.
19. Приема за сведение Протокола от публичното обсъждане на бюджета, съгласно Приложение №32.
21. Отменя Решение №886, прието с Протокол №34/14.02.2014г. за одобрена План-сметка в дейност „Чистота“ за 2014г.
22. Одобрява План сметка на дейност „Чистота“ за 2015г., съгласно Приложение №31.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)