Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1285 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:

Дава съгласие за промяна на предназначението на част от имот – публична общинска собственост, представляваща помещения в част „сутерен/приземен етаж“, със застроена площ от 364,44 кв.м., в сграда с идентификатор 63427.5.508.2 по КККР на град Русе с предназначение „Сграда за образование“, и извършване на пристрояване със застроена площ от 67,67 кв.м. към сградата, съобразно представен идеен проект в недвижим имот общинска собственост с идентификатор 63427.5.508 по КККР на град Русе, отреден „За обект комплекс за образование“ – ОУ „Олимпи Панов“, гр. Русе, община Русе, целият с площ от 10 193 кв.м. по КККР на гр. Русе, с административен адрес гр. Русе, ул. „Сърнена гора“ №36, в част от сграда „За социални услуги“ и да бъдат ползвани за предоставяне на социални услуги.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)