Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1285

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1285
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

           На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.15 от ЗМСМА, чл.14, ал.6 от ЗОС; чл.16, ал.6 от Наредба № 1; раздел І, чл.2, т.21 и раздел ІІ, чл.чл. 3, 4, 5 от Наредба №2,  Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да се отдадат под наем за срок от четири години помещения частна общинска собственост за клуб на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”, в нежилищен имот на ул. “Княжеска” №15, ет.2,  с площ 105,18 кв.м. и месечна наемна цена  –                   26,10 лв.   
  2. Възлага на Кмета на Община – Русе, след влизане в сила на решението на Общинския съвет, да издаде настанителна заповед и сключи договор за наем за срок от четири години с “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона”.
         3. Определя за представител на Община Русе в общото събрание на “Агенция за устойчиво развитие на Русе и региона” г-н Александър Нанев Неделчев – зам.- кмет на Община Русе