Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1285

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.2, ал.1, т.23 от ЗМСМА и в съответствие с изискванията на Национален доверителен екофонд за проекти в рамките на Национална схема за зелени инвестиции, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие да бъде осигурено от общински бюджет съфинансиране за проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект ЦДГ „Незабравка -2” гр. Русе в размер на не повече от 15% от общо допустимите разходи по проекта.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)