Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1286 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 66а от ЗОС и чл. 4, ал. 3 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

Приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)

ОТЧЕТ

ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г.

Предмет на настоящият отчет е придобиването от Община Русе на имоти и вещи през 2022 г., резултатите от управлението на общинската собственост през 2022 г. и извършените разпоредителни действия през същия период.

І. ДЕЙНОСТ ПО ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТТА

Дейността по идентификацията на собствеността е свързана с издирване и проучване на имоти и предприемане на действия по актуване на общинската собственост.

През периода 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г. Община Русе е съставила актове за 342 имота /от които 253 бр. частна и 89 бр. публична общинска собственост/. Актуализираните актове за общинска собственост са 100 броя.

Ежедневно са извършвани действия по поддържане актуалността на публичния регистър по общинската собственост и електронния регистър на разпоредителните сделки.

Към 31.12.2022 г. в архива на отдел „Общинска собственост и земеделие“ към дирекция „Управление на собствеността“ се съхраняват общо 10662 броя актове за общинска собственост, от които новосъставени: през 2019 г. – 851 броя, през 2020 г. – 320 броя актове и през 2021 г.- 376 броя., през 2022 г.- 242 броя за застроени и незастроени недвижими имоти, земеделски земи и гори.

Броят на новосъставените актове не може да бъде показател за новопридобити имоти, тъй като след влизане в сила на кадастралната карта за град Русе, за всички имоти, включени в годишната програма за управление и разпореждане с общинска собственост, както и за имоти, върху които се учредяват вещни права, се съставят нови актове, съответстващи на кадастралната карта.

  1. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ, ЧРЕЗ ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

Дейностите по управление на собствеността се извършват чрез предоставяне права на управление и ползване, и отдаване под наем.

Процедурите по учредяване на права и отдаване под наем включват изготвяне на предложение до Общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, и провеждане на тръжна или конкурсна процедура.

През отчетният период в Общински съвет – Русе са внесени 34 броя предложения, касаещи управлението на общинската собственост, при 29 броя предложения за 2021 г., 33 броя предложения за 2020 г. и 21 броя предложения през 2019 г. Организирани са 34 броя тръжни процедури (включващи повторни търгове) и конкурси за отдаване под наем на общински имоти (сгради и терени – общинска собственост по чл. 56 и чл. 57 от Закона за устройство на територията), при 38 броя процедури за 2021 г., 21 броя процедури за 2020 г. и 33 броя процедури за 2019 г.

Изготвени са 34 броя Заповеди на Кмета на Общината за обявяване на процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост, 174 броя за определяне спечелилите кандидати, участвали в процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти – общинска собственост и 22 броя за осъществяване на контрол по 134 броя изготвени и сключени договори за наем.

Контрол по изпълнение клаузите на сключените договори за наем и по редовността на плащанията се осъществява чрез посещения на място, изготвяне на констативни протоколи, писмени предписания към наемателите, доклади и писма.

Подготвени са 15 броя писма, съгласно чл. 236 от Закона за задълженията и договорите за заплащане на обезщетение, като същите през 2021 г. са били 80, през 2020 са били 41, а през 2019 са били 35 броя. Изготвени, подписани и връчени са над 300 броя заповеди, споразумения и писма по Закона за задълженията и договорите, при 800 броя за 2022 г., 200 броя за 2021 г., 194 броя за 2020 г. и 277 броя за 2019 г. Действащите договори за наем са 553 броя.

Извършени са над 150 броя приемо-предавания на имоти – общинска собственост.

От проведените през 2022 г. търгове с явно наддаване за отдаване под наем на павилиони – общинска собственост за Мартенски и Коледен базари в общинския бюджет са постъпили 20 792,40 лева, за сравнение – постъпилата сума през 2021 г. е в размер на 31 007,60 лева., през 2020 г. е в размер на 15 044,40 лева, а през 2019 г. – 24 197,40 лева. Спадът в прихода се дължи на липса на наддаване за обектите за хранене.

По счетоводна справка към 31.12.2022 г. приходите, реализирани от отдаване под наем на сгради и терени, върху които са разположени обекти по чл. 57 от Закона за устройство на територията, от лихви и внесени суми, съгласно сключени договори, за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе, са общо в размер 1 593 635.17 лева, при планирани 1 540 000,00 лева. За сравнение към 31.12.2022 г. са постъпили 1 661 774,51 лева при планирани 1 555 000,00 лева, към 31.12.2020 г. са постъпили 1 519 031,60лева, при планирани 1 600 000,00 лева, а към 30.12.2019 г. постъпленията са в размер 1 367 770,10 лева, при планирани 1 800 000,00 лева.

Приходите, реализирани от отдаване под наем на терени, върху които са поставени обекти по чл. 56 от ЗУТ възлизат на 215 474,60 лв.

Във връзка с прекратяване, от страна на наемателите, на част от сключените договори за наем за обекти с извършено наддаване при провеждане на публичния търг, въпреки ефективната дейност, осъществявана в отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” към дирекция „Управление на собствеността” в организирането на следващи процедури за отдаване под наем, приходите от наеми намаляват, вследствие на сключване на нови договори при наемна цена, в размер на началната тръжна такава и липса на наддаване.

С оглед изпълнение на социалната функция на Община Русе, към 31.12.2022 г. са действащи 41 броя договори, сключени с юридически лица с нестопанска цел, извършващи обществено полезна дейност, след решение на Общински съвет – Русе и представяне на необходимата документация, за предоставяне под наем на клубни помещения.

През 2022 г. са постъпили 477 броя искания с приложени документи за търговска дейност на открито и са издадени съответните разрешения. За сравнение, през 2021 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 469, през 2020 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 477 броя, а през 2019 г. постъпилите искания и издадените разрешителни за търговска дейност на открито са 431 броя. Вписани са 361 броя ново разкрити търговски обекти в електронния масив. Отразените плащания на дължимата съгласно Наредба №16 на Общинския съвет такса, в издадените разрешителни и в електронния масив са над 3000 броя. За отчетния период по счетоводна справка приходите от такси по Наредба №16 на Общинския съвет за търговия на открито, включително такси за реклама, промоция и презентация към 31.12.2022 г. възлизат на 590 666.26 лева. За сравнение през 2021 г. постъпилата сума е в размер на 558 852,32 лева, през 2020 г. постъпилата сума е в размер на 522 426,03 лева, а през 2019 г. постъпилата сума от такси е в размер на 644 006,21 лева. Постъпили са такси за категоризиране на обекти в размер на 56 045,00 лв.

Общият размер на приходите от наеми и такси към 31.12.2022 г. е 2 476 821,03 лева, при приходи към 31.12.2021 г. – 2 264 826,81 лева, към 31.12.2020 г. – 2 105 430,6 лева, и към 31.12.2019 г. в размер на 2 011 776,31 лева.

Вписани са 361 броя уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в електронния Общински информационен масив за дейности в стационарни и преместваеми обекти. През 2021 г. са вписани 476 бр. уведомления в дневника на хартиен носител и са отразени в информационен масив, през 2020 са вписани 477 бр., а през 2019 г. са вписани 741 броя.

Съгласувани са 92 броя преписки и проекти, постъпили от отдел „Инвестиционно проектиране, устройство и кадастър” в отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” за извършване на търговия на открито и са изпратени над 147 броя писма до дирекция „Финансово стопански дейности” и дирекция „Правни дейности”.

Обработени са 1431 броя искания, заявления, писма и др.

Изготвени са над 200 броя доклади, справки, становища, планове, отчети и др

  1. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩНИ ИМОТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ

Дейността на Общинско предприятие „Управление на общински имоти“ (ОП УОбИ) е пряко подчинена на Кмета на Община Русе и се координира от Заместник-кмет по икономика и международно сътрудничество. ОП УОбИ е създадено с решение на Общински съвет – Русе. Предприятието е второстепенен разпоредител на бюджетни средства.

ОП е с предмет на дейност управление, стопанисване и контрол на общински жилищни имоти, собственост на Община Русе, които са за отдаване под наем на граждани и семейства/домакинства с установени жилищни нужди. Осъществява своята дейност, спазвайки изискванията на Закона за общинската собственост и Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, приета от Общинския съвет.

Списъците с предоставената за управление общинска собственост, предложени от Кмета и утвърдени с решение на Общинския съвет, периодично се актуализират и изменят, съобразно нуждите на гражданите. Към настоящия момент са приети:

  • Списък на общинските жилища за настаняване на граждани с установени жилищни нужди – 1 559 броя апартаменти и 193 броя къщи;
  • Списък на общинските жилища от ведомствен фонд – 77 броя апартаменти, 2 броя апартаменти – защитени жилища и 2 броя апартаменти – приемни;
  • Списък на общинските жилища от резервен фонд – 282 броя жилищни имоти.

Всички общински жилищни имоти се отдават под наем срещу наемна цена, фиксирана в чл. 27 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе. Наемната цена на жилищните имоти, собственост на Община Русе, за календарната 2022 година се определя за 1 кв. м полезна площ, както следва:

1. Първа зона – 1.50 лева

2. Втора зона – 1.40 лева

3. Трета зона – 1.10 лева

4. Четвърта зона – 0.90 лева

5. Пета зона – 0.70 лева

На ведомствените жилищни имоти, собственост на Община Русе, наемната цена се определя в размер на 2.00 лева за 1 кв. м полезна площ.

Общинското предприятие упражнява строг контрол и във връзка със спазването на условията и реда за установяване на жилищна нужда на гражданите и техните семейства/домакинства. При установени основания за прекратяване на договора за наем, съгласно чл. 46, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 31 от Наредба №6, наемните правоотношения се прекратяват своевременно по законоустановения ред.

Съгласно предложените и приети промени в Наредба №6 през месец септември 2021 година относно продажбата на общински жилища за отдаване под наем, ежегодно по предложение на Кмета на Общината, Общинският съвет ще определя максимален брой жилища за продажба на наемателите, настанени в тях по административен ред като техния брой не може да бъде повече от 3 % от общия брой на жилищата за настаняване на граждани с установени жилищни нужди. Броят на жилищата не може да бъде по малък от 1400. Не могат да се продават къщите, отредени за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, както и ведомствените жилища. Създадени са условия за кандидатстване като например, за да закупи общинско жилище, наемателят трябва да няма задължения към общината и да е пребивавал в имота последните 5 години. Съществуват и определени критерии за класиране на кандидатите в случай, че постъпят повече заявления за закупуване на жилища от определените за продажба. В основата им е срокът на пребиваване на заявителя в жилището, вида конструкция и възрастта на обекта. В случаите, когато са постъпили по-голям брой заявления за закупуване от максимално определения от Общинския съвет брой жилища за продажба, Комисията по чл. 6 от Наредба №6 определя кои жилища да преминат в списъка на жилищата за продажба като ги класира в низходящ ред. Когато няколко жилища са получили еднакъв брой точки, и с тях се надхвърля максимално определения брой жилища за продажба, Комисията по чл. 6 определя жилищата за продажба чрез жребий. Наемателите на жилищата, за които се провежда жребият, се уведомяват за датата и часа на жребия и им се предоставя възможност да присъстват при провеждането му. Цената на жилищата се определя въз основа на пазарна оценка, но не може да бъде по-ниска от актуалната им данъчна оценка. От русенци не се изисква заплащането на такса за оценка на имота. Общинският съвет гласува продажбата на 48 жилища, с което стартира същинската процедура по закупуването им. Средствата, получени от продажбата им ще се разходват при спазване на изискванията на чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси, като не по-малко от 80 % ще бъдат за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти. Заявления бяха приемани в четиримесечен срок от приемане на решението на Общинския съвет. Към 31.12.2022 г. са продадени 31 броя жилищни имоти на обща стойност 2 242 098.00 лева.

СПРАВКА

по ред

дейност


2021 год.


2022 год.
1.Проведени заседания на Комисията по чл. 6 от Наредба №61215
2.Издадени заявления за картотека – одобрени – неодобрени251 213 38203 176 27
3.Подадени възражения за включване на нуждаещите се лица и семейства/домакинства в Списъка за съответната година – одобрени – неодобрени127 118 9
154 148 6
4.Настанени нуждаещи се лица и семейства/домакинства

84


105
5.Издадени заповеди за прекратяване на наемни правоотношения

73


89
6.Обжалвани заповеди за прекратяване на наемни правоотношения, в това число: – спечелени дела – загубени дела – неприключени дела

12 8 1 3


18 4 4 10
7.Извършени неотложни ремонти от работници на ОП УОбИ на вече амортизираните общински жилища

108


127
8.Приходи от наем на общински жилища1 389 171.03 лв.1 377 986.00

Предприети са действия за принудително събиране на неплатени задължения за наем, дължим от наематели, ведно със законните лихви в общ размер на 9 672.84 лева.

  1. УПРАВЛЕНИЕ НА СПОРТНИТЕ ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

През периода 01.01.2022 г.–31.12.2022 г. от Общинско предприятие „Спортни имоти“ са внесени пет предложения в Общински съвет – Русе за отдаване под наем на спортни обекти. Организирани са два броя тръжни процедури, един конкурс и са сключени два договора за отдаване под наем съгласно чл. 15, ал. 6 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе.

За отчетния период са изготвени три броя заповеди на кмета на общината за обявяване на процедури за отдаване под наем на имоти и части от имоти-общинска собственост, два броя заповеди за определяне на спечелил кандидат по процедурите и четири броя заповеди за безвъзмездно ползване на спортен обект (от спортни организации, вписани в регистъра по чл. 9, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорт, спортни училища или от юридически лица с нестопанска цел, извършващи обществено полезна дейност, които имат в своя предмет извършване на дейностите по чл. 103, ал. 1 от същия закон).

Извършени са четири броя приемо-предавания.

Действащите договори за наем към 31.12.2022 г. са 43 броя.

По счетоводна справка към 31.12.2022 г. приходите, реализирани от отдаване под наем на спортни обекти са в размер на 162 324 лева. Приходите, реализирани от продажба на услуги съгласно Наредба 16 на Общински съвет Русе са в размер на 101 135 лева.

  1. УПРАВЛЕНИЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ, ПАСИЩА, МЕРИ И ПОЛСКИ ПЪТИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД.

ИМОТИ ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

Община Русе притежава земеделски земи с обща площ 35 602,408 дка., от които:

  • 25 008,983 дка. – пасища и мери, разпределени по землища, както следва:
Населено мястоПлощ, дка.
с. Русе1562,397
с. Тетово4825,562
с. Хотанца512,322
с. Сандрово731,839
с. Семерджиево1989,457
с. Червена вода2461,710
с.Басарбово3216,813
с. Ястребово900,455
гр. Мартен629,680
с. Просена1407,703
с. Долно Абланово694,115
с. Ново село3033,711
с. Бъзън2655,338
с. Николово387,881
  • 10 593,425 дка. – обработваема земя, разпределена по землища, както следва:
Населено мястоПлощ, дка.
с. Русе2781,670
с. Тетово1102,493
с. Хотанца142,551
с. Сандрово261,070
с. Семерджиево815,869
с. Червена вода1770,40
с. Басарбово49,527
с. Ястребово84,380
гр. Мартен261,640
с. Просена2328,309
с. Долно Абланово54,008
с. Ново село173,034
с. Бъзън536,142
с. Николово232,342

Общата площ на отдадените за ползване имоти през периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2022 г., в т.ч. по договори за наем, споразумения за ползване и пасища за общо ползване е в размер на 4209,576 дка., от които 3454, 580 дка. – пасища и мери и 754,996 дка. – обработваема земя.

Приходите от ползване на земеделски земи от общинския поземлен фонд, постъпили през 2022 г. са в размер на 607 652,90 лева, от които за наем на обработваема земя – 485 795,21 лева и 121 857,69 лева за пасища и мери.

Приходите от ползване на полски пътища, постъпили през 2022 г. са в размер на 175 593,35 лева.

Приходите от добив на дървесина в гори от общинския горски фонд са в размер на 438 621,24 лева.

Приходите през периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. от договори за наем на имоти в общинския горски фонд са в размер на 12 272,77 лева., от които: на дивечови ниви са в размер на 7 447,76 лева и на орехови насаждения в размер на 4 825,01 лева.

  1. КОНЦЕСИИ НА ИМОТИ, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ. ПРИВАТИЗАЦИЯ

Към 31.12.2022 г. Община Русе има сключени четири договора за предоставяне на концесия на обекти, общинска собственост. Обектите, предмет на концесионните договори са: подлез на бул. „Христо Ботев“ до „Печатни платки“, спирки на масовия градски транспорт на територията на Русе – 130 броя, разположени в Зона 1, Пристанище за обществен транспорт с регионално значение „Пристис“ и обекти от Спортен комплекс „Дунав“.

От 08.12.2022 г. е прекратен предсрочно Договор от 23.04.2012 г. за предоставяне на концесия на спирки от линиите на градския транспорт за обществен превоз на пътници на територията на гр. Русе, разположени в Зона 2, в изпълнение на Решение №925, прието с Протокол №35/16.06.2022 г. от Общински съвет – Русе.

Приходите от концесии за 2022 г. са в размер на 152 963,12 лева, при 228 540,57 лева за 2021 г., при 239 230,91 лева за 2020 г. и 219 314,21 лева за 2019 г.

През 2022 г. са проведени 7 заседания на комисията по приватизация и следприватизационен контрол, при проведени 6 заседания през 2021 г., 10 заседания през 2020 г. и 8 заседания през 2019 г.

В Общински съвет – Русе през 2022 г. са внесени 16 предложения, свързани с приватизацията на общинска собственост, при внесени 9 предложения през 2021 г., 10 предложения през 2020 г. и 6 предложения през 2019 г.

В изпълнение решенията на общинския съвет през 2022 г. са проведени 4 броя публични търгове за продажба на общински имоти по реда на ЗПСК, при проведени 2 броя през 2021 г., 4 броя през 2020 г. и 8 броя през 2019 г.

Сключени са 4 приватизационни договора през 2022 г., при сключени 2 договора през 2021 г., 3 договора през 2020 г. и 4 договора през 2019 г. Приходите от приватизация през 2022 г. са в размер на 484 200 лева, при 123 641,05 лева през 2021 г., 184 308,37 лева през 2020 г. и1 143 357,40 лева за 2019 г.

През отчетния период в общинския бюджет са постъпили суми в размер на 69 924 лева от събираните на пристанище „Пристис” пристанищни такси. За предходните отчетни периоди приходите от пристанищните такси са: за 2021 г. – 49 866,00 лева, за 2020 г. – 26 876,00 лева и за 2019 г. – 141 416,00 лева.

ІІІ. ДЕЙНОСТ ПО РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Дейностите по разпореждане с общинска собственост се извършват чрез продажба, замяна, делба, възмездно и безвъзмездно учредяване на ограничени вещни права, чрез апортиране в капитала на търговски дружества.

Процедурите по учредяване на ограничени вещни права и разпореждане са предхождани от разглеждане в комисията по общинска собственост и комисията по приватизация и следприватизационен контрол, изготвяне на предложение до общинския съвет, решение, обяви, подготовка на тръжна и конкурсна документация, провеждане на търг или конкурс и сключване на договор със спечелилия участник.

През 2022 г. са проведени 10 заседания на комисията по общинска собственост, като през 2021 са – 12 заседания, през 2020 г. са – 12 заседанияи през 2019 г. – 8 заседания. От комисията са разгледани 116 броя преписки на граждани и организации, касаещи общинската собственост при 113 броя за 2021 г., при 96 броя за 2020 г., при 89 броя за 2019 г.

В Общински съвет – Русе през 2022 г. са внесени 104 предложения свързани с учредяване на ограничени вещни права и разпореждане с общинска собственост, като през 2021 г. са 109, през 2020 г. са 78, а през 2019 г. са внесени 63 предложения.

Проведени са 45 броя публични търгове /включващи повторни търгове/ за извършване на разпоредителни сделки, като за 76 броя от тях има определени купувачи, през 2021 г. са 92 броя, през 2020 г. са 25 броя и през 2019 г. са 23 броя търгове.

През отчетния период са сключени 96 договора за продажба на имоти, общинска собственост, като: за 2021 г. са 54 броя, за 2020 г. са 34 броя, за 2019 г. са 22 броя.

Сключени са 9 броя договори за учредено право на строеж за изграждане на обществено-обслужващи сгради, пристрояване, надстрояване и гаражи, при 2021 г.-21 броя, при 2020 г. 5 броя и 12 броя за 2019 г.

Сключени са 12 договора за учредяване на безвъзмездно право на управление, 1 договор за безвъзмездно право на ползване и 5 договора за заем за послужване, като: за 2021 са 21 броя, за 2020 г . са 23 броя, за 2019 г. – 6 договора за учредяване право на управление и 4 договора за учредяване право на ползване.

Изготвени са 14 броя Заповеди на Кмета на Общината Русе за прокарване и преминаване през общински поземлени имоти, съгласно чл. 192 и чл. 193 от Закона за устройство на територията, при 8 броя за 2021 г., при 15 броя за 2020 г., при 14 броя за 2019 г.

Издадени са 166 броя удостоверения за собственост.

В резултат от управлението и разпореждането с общинска собственост са постъпили приходи в общинския бюджет. По счетоводни данни приходите от продажба на общинска собственост към 31.12.2022 г. са:

– от продажба на земя – 2 600 493 лева за 2022 г., при 521 504 през 2021 г., при 521 218 лева за 2020 г. и при 617 855,00 лева за 2019 г.

– от продажби на сгради – /гаражи/ – 122 254 лева през 2022 г., при 77 395 лв, през 2021 г. и 125 964 лв за 2020 г.

– от нематериални активи /отстъпено право на строеж, право на прокарване, право, пристрояване и надстрояване) – 1 162 658, 30 лева през 2022 г., при 193 479 лв за 2021 г., при 34 943 лева за 2020 г. и 302 386,10 лева за 2019 г.

През 2022 година са извършени 31 броя разпоредителни сделки с общински жилища, от които в общинския бюджет са постъпили общо 2 242 098,00 лева.

Общо приходите от разпореждане с общинска собственост през 2022 г. са в размер на 6 127 756,30 лева, при 792 378 лева за 2021 г., при 682 125 лева за 2020 г. и при 920 241 лева за 2019 г.

IV. ЗНАЧИМИ ДЕЙНОСТИ ПО УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

В изпълнение на Решение №1028, прието с протокол №37/21.07.2022 г., се проведе публично оповестен присъствен конкурс за учредяване възмездно, срочно право на строеж върху имот – частна общинска собственост, за изграждане на „буферен паркинг“ в гр. Русе, по бул. „България“ №292, местност „Орта Екенлик“, включващ паркинг за най-малко 600 паркоместа за товарни автомобили и 80 паркоместа за леки автомобили, заедно със съпътстващите съоръжения, както и обслужващи обслужващи сгради и инфраструктура, в определения обем на правото на строеж, за срок от 30 години, при условията на чл. 65 от Закона за собствеността и чл. 37, ал. 3 от Закона за общинската собственост, Община Русе е сключила Договор №1444/04.11.2022 г. за учредяване право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост със спечелилото публично оповестения присъствен конкурс „ТИР ПАРКИНГ РУСЕ“ ЕООД, ЕИК: 207069638.

С Решение №901 по протокол №34/19.05.2022 г. на Общински съвет – Русе, Община Русе е внесла като непарична, апортна вноска в капитала на „Общински пазари“ ЕООД, ЕИК: 117111045, правото на строеж върху поземлен имот, представляващ плувен комплекс, находящ се в „Парк на младежта“, гр. Русе, за изграждане на многофункционален комплекс, включващ: закрит плувен комплекс със застроена площ (ЗП) 2 757,13 кв.м.; заведение за обществено-обслужване със ЗП 535 кв.м.; сграда – съблекални с душове със ЗП 106 кв.м.; детска площадка с площ 350 кв.м.; детски басейн с площ 70 кв.м.; паркинг с площ от 1 400 кв.м., както и е предоставила правото на собственост спрямо изградения в имота открит плувен басейн с площ от 1 174 кв.м., с изградената къ м него кула с височина 50 м.

С Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г. Общински съвет – Русе определи за продажба 3% от общия брой на жилищата, включени в списъците по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на жилища – общинска собственост (НУРУЖНННРЖОС), а именно 48 броя общински жилища за продажба, а с Решение №877 по протокол №32/19.04.2022 г. бяха утвърдени списък на класираните (общо 492 броя), списък на некласираните, измежду лицата, подали заявление (общо 65 броя) и списък на жилищата, определени за продажба (45 броя).

В изпълнение на Решение №687, прието с протокол №27/18.11.2021 г. на Общински съвет – Русе, Община Русе е сключила Договор №1439/12.04.2022 г. за учредяване възмездно право на строеж върху недвижим имот – частна общинска собственост, с адрес гр. Русе, ул. „Неофит Бозвели“ №29, със спечелилото публично оповестения присъствен конкурс „ЕМПЕРА ИНВЕСТ“ ЕООД, ЕИК: 206797366, за изграждане на пететажна жилищна сграда със сутерен, с обществено-обслужващ партерен етаж. Заплащането на цената на правото на строеж ще се извърши чрез предоставяне в собственост на общината на част от новопостроената сграда, в размер на 476 кв.м. във вид на жилища, след като сградата бъде напълно завършена и въведена в експлоатация.

В изпълнение на Решение №710, прието с протокол №27/18.11.2021г. на Общински съвет – Русе е предоставено безвъзмездно за управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“ – Русе, сграда с идентификатор 63427.7.679.4 /в която се помещава плувния басейн/, и сграда с идентификатор 63427.7.679.5 /в която се помещава залата за бокс/, по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, с административен адрес на недвижимия имот: Област Русе, Община Русе, гр. Русе, ул. „Проф. Димитър Баларев“ №1.

Община Русе запазва правото си на собственост върху сградите – общинска собственост, като общинско предприятие „Спортни имоти“ – Русе, се задължава да полага грижата на добър стопанин при управлението им.

В изпълнение на Решение №726, прието с Протокол №28/13.12.2021г. на Общински съвет – Русе, за нуждите на МВР – дирекция „Национална система 112“, съгласно Договор за дарение №812100-16392/27.09.2022г. на Министерството на вътрешните работи, е дарен имот – частна общинска собственост, представляващ сграда с идентификатор 63427.7.64.2 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, масивна двуетажна сграда, със застроена площ 420 кв.м., с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Котовск“ №4.

С Договор № 96-00-10/26.04.2022 г. и Решение №236 от 15.04.2022 г. на Министерски съвет, Община Русе безвъзмездно е придобила от държавата правото на собственост, по реда на чл. 54 от Закона за държавната собственост върху Сграда с идентификатор 63427.7.368.1, функционално предназначение: Административна делова сграда, брой етажи – 2, застроена площ 213 кв.м., предмет на Акт за частна общинска собственост №10515/16.06.2022г., с административен адрес: ул. „Рига“ №1, гр. Русе.

През м. март 2023 г. РМС № 236 от 2022 г. за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху имота – частна държавна собственост е изменено. С промените имотът, предстои да бъде предоставен за нуждите на „Център за специална образователна подкрепа – Русе“, за осъществяване на социална и образователна дейност за деца със специални потребности.

В изпълнение на Решение №769, прието с протокол №29/24.01.2022 г. на Общински съвет – Русе и Протокол от 11.03.2022 г. от проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен общински имот, с адрес гр. Русе, местност „Слатина“ – Индустриален парк – Русе, Община Русе сключи Договор №22668/13.04.2022 г. със „СГМ ПЛАСТИК“ ЕООД, ЕИК: 203397274. Инвестиционното намерение на дружеството е да изгради нова производствена площадка , с цел разширяване на съществуващото си производство и развиване на нова дейност – „Дизайн и производство на матрици за шприцоване на пластмаси“.

ІV. ДЕЙНОСТ ПО ЗАЯВЛЕНИЯ НА ГРАЖДАНИ И ДРУЖЕСТВА

В архива на отдел „Общинска собственост и земеделие” се съхраняват всички отчуждителни и реституционни преписки и извършени продажби от 1964 г. до настоящия момент. Това обуславя извършването на множество справки, издаване на удостоверения и копия от документи на граждани и юридически лица. Все повече граждани привеждат действителното фактическо и правно положение с титулите си на собственост, което е свързано със справки и изготвяне на различни по съдържание удостоверения.

През 2022 г. в отдел „Общинска собственост и земеделие” към дирекция „Управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 708 броя молби, заявления и искания на граждани и организации, проучвания на имоти, издаване на удостоверения. Обработката на преписките е свързана с издирване, проучване на документи, фотокопия и подготовка на отговор. През 2021 г. в отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите” към дирекция „Управление на собствеността“ са постъпили и са обработени 3 653 броя молби, заявления, искания и справки на граждани и организации.

През отчетният период няма постъпили жалби от граждани срещу действия или бездействия на служители от отдел „Общинска собственост и земеделие” и отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите“.

Сравнителните данни за дейностите по разпореждане и управление на общинската собственост за 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г. са представени в Приложение №2 към настоящия отчет.

V. ИЗВОДИ

Анализът на дейностите по управление и разпореждане на общинската собственост води до следните констатации и изводи:

1. Продължава процесът по актуване на общински имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Русе, съгласно разпоредбите на Закона за общинската собственост. За 2022 г. е отчетен много сериозен ръст на вписаните актове общинска собствевност, а именно – увеличение от 83,65 процента.

2. Продължава процесът по проучване на имоти на територията на общината и актуването им.

3. Инвентаризират се регистрите на имоти – общинска собственост, с оглед на установяване на различия в стойността на данъчната оценка с тази на заведената балансова стойност, както и настъпили събития с имота;

4. Наложена е практиката за контрол на договорите за предоставяне на право на ползване и на управление, периодични огледи и изготвяне на констативни протоколи и доклади.

5. Наложена е практиката за извършване на огледи на имотите преди предприемане на действия по разпореждане и изготвяне на констативни протоколи.

6. Преодолян е спадът от предходни години в тръжните процедури за разпореждане с общинска собственост – резултат от пандемичната обстановка. През 2022 г. е констатиран нарастващ интерес към закупуване на гаражи или към уредяване на право на строеж на гараж.

7. Благодарение на добрия контрол е постигната добра събираемост в приходите от такси за ползване на терени – общинска собственост за извършване на търговска дейност на открито. Отчита се повишаване на събраните такси независимо от обявената епидемиологична обстановка.

8. Отчетено е увеличение на приходите от такси за категоризации.

9. Отчетен е по-добър финансов резултат в приходите от наеми, благодарение на добрата събираемост контрол.

10. Извършва се постоянен и всеобхватен анализ на състоянието и използването на общинската собственост с цел нейното опазване и управление в интерес на гражданите и на Община Русе.

Сравнителна таблица за дейностите по управление на общинската собственост за , 2019 г., 2020 г., 2021 г. и 2022 г.

12.Приходи от концесии, лева219 314,21239 230,91228 540,57152 963,12

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)