Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1286

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1286
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 56, ал.1 от ЗУТ, чл.14., ал.7 от ЗОС; чл.12, ал.ал.1 и 2, чл. 17 от Наредба №1; раздел І, чл.2, ал.ал.1,2 ; раздел ІІ, чл.чл.3, 4, 5 от Наредба №2 и чл.21, ал.1 от Наредба №7,  Общинският съвет реши:   

    І.   Дава съгласие да бъде проведен конкурс за отдаване под наем на части от терени ПОС, както следва:
    1. Терен в зона Б т. 569, павилион – за кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски, на площад “Свобода” – малката градинка, с площ от 20,00 кв.м. и начална наемна цена –  148,00лв. за срок от четири години.    2. Терен в зона Б т. 590, павилион за безалкохолни напитки, кафе, сладолед, сандвичи, на площад “Свобода” – малката градинка, с площ от 33,75 кв.м. и начална наемна цена –  201,00 лв. за срок от четири години.
  3. Терен в зона Б т. 599, павилион за безалкохолни напитки, кафе и закуски на площад “Свобода” – малката градинка, с площ от 57,75 кв.м. и начална наемна цена –  306,00 лв. за срок от четири години.
    ІІ. Дава съгласие да бъде проведен търг за отдаване под наем на част от терен ПОС за поставяне на:                                4. Един брой павилион  за продажба на периодичен печат и печатни произведения на ул. “Черно море” с площ от 1,44 кв.м. и начална наемна цена – 22,00лв,  със срок на договора до актуализиране общата схема за поставяне на временни обекти по чл. 56/ЗУТ, но не по късно от 31.01.2008г..                       
ІІІ. Упълномощава Кмета на Община – Русе да създаде организация за провеждане на конкурс по т.І. и търг по т.ІІ след влизане в сила Решение на Общинския съвет и сключи договори за наем с лицата спечелили конкурса и търга за сроковена договорите,  посочени в т.І и т.ІІ