Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1286

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 ЗМСМА и чл. 21, ал.2 и Изисквания за идентифицирането на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи по схема за „Подбор на интегрирани проекти за осигуряване на съвременни социални жилища за маргинализирани групи” в рамките на Операция 1.2. „Жилищна политика” на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 година, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проектна идея по настоящата схема с цел създаване на пилотен модел за осигуряване на съвременни социални жилища и за трайно и устойчиво решаване на проблемите, свързани с интеграцията на хората в неравностойно и уязвимо положение.
2. В случай, че проектната идея бъде одобрена за финансиране и Община – Русе бъде одобрена като конкретен бенефициент, дава съгласие Община – Русе да кандидатства с проектно предложение по схема „Подкрепа за осигуряване на съвременни социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно положение”, при условия и съфинансиране описани в насоките за кандидатстване по схемата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)