Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1287 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 42, ал. 1, т. 1 и т. 2, и ал. 2, чл. 47, ал. 1, т. 3, ал. 2 и ал. 3 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2, ал. 2 и ал. 4, чл. 36, ал. 1, ал. 2 и ал. 5, чл. 33, ал. 6 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Решение №645, прието с протокол №26/14.10.2021 г., Общинският съветреши:

1. Изменя „Списъка на наемателите, участващи в класирането за закупуване на общински жилища“, утвърден с Решение №877/19.04.2022 г. и допълнено с Решение №997/14.07.2022 г., Решение №1053/13.09.2022 г. и Решение №1142/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, като подрежда заявителите по точки 68 – 79 (вкл.) в низходящ ред, съгласно чл. 33, ал. 6 от Наредба №6 за УРУЖНННРЖОС и проведен на 28.03.2023 г. жребий, както следва:

АЧОСАдрес:Име, презиме и фамилия на заявителяЗаявление
№ от дата
Общ брой точки
68АЧОС №9270гр. Русе, кв. „Възраждане“, бл. „Мара Манева“, вх. „А“, ет. 8, ап. №2

Й. Т. Й.
94Й-2461-1 от 22.12.2021 г.52 т.
69АЧОС №10693гр. Русе, кв. „Родина“, бл. „Камчия“, вх. „Г“, ет. 2, ап. №9Д. П. П.94Д-13732-1 от 01.11.2021 г.52 т.
70АЧОС №10721гр. Русе, кв. „Родина“, бл. „Верила“, вх. „В“, ет. 7, ап. №8В. Д. И.94В-4200-1 от 08.11.2021 г.52 т.
71АЧОС №10692гр. Русе, кв. „Родина“, бл. „Странджа планина“, вх. „Д“, ет. 1, ап. №28И. М. И.94И-6826-1 от 25.10.2021 г.52 т.
72АЧОС №10720гр. Русе, кв. „Родина“, бл. „Фр. Енгелс-Г“, вх. „В“, ет. 1, ап. №16Д. П. А.94Д-13769-1 от 17.11.2021 г.52 т.
73АЧОС №10626гр. Русе, кв. „Здравец“, бл. „Славия“, вх. „Б“, ет. 1, ап. №6Б. И. В.94Б-924-1 от 20.01.2022 г.52 т.
74АЧОС №7161гр. Русе, кв. „Здравец-Изток“, бл. „Чайковски“, вх. 7, ет. 5, ап. №32Р. С. К.94Р-1342-1 от 26.10.2021 г.52 т.
75АЧОС №10398гр. Русе, кв. „Родина“, бл. „Верила“, вх. „Б“, ет. 8, ап. №4Г. С. Х.94Г-2872-1 от 26.10.2021 г.52 т.
76АЧОС №10632гр. Русе, кв. „Здравец“, бл. „Страхил войвода“, вх. „А“, ет. 3, ап. №3Н. А. И.94О-66-1 от 11.02.2022 г.52 т.
77АЧОС №10397гр. Русе, кв. „Родина“, бл. „Вежен“, вх. „В“, ет. 8, ап. №7С. Д. А.94С-249-2 от 18.10.2021 г.52 т.
78АЧОС №9585гр. Русе, ж.к. „Изток“, бл. „Варшава“, вх. „Г“, ет. 6, ап. №12А. Н. С.94А-9031-1 от 25.10.2021 г.52 т.
79АЧОС №1871гр. Русе, района на Дунав мост, бл. „Димитър Дончев“, ет. 2, ап. №9А. И. С.94А-11453-1 от 27.10.2021 г.52 т.

2. Приема допълнение и изменение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, раздел А: Апартаменти, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №877/19.04.2022 г. и допълнено с Решение №997/14.07.2022 г., Решение №1053/13.09.2022 г. и Решение №1142/13.12.2022 г. на Общински съвет – Русе, както следва:

2.1. създава нова точка №1542 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, бул. „Липник“ №108, бл. „Берое“, вх. 3, ет. 1, ап. №7, предмет на АЧОС №9598/16.12.2019 г.;

2.2. създава нова точка №1543 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Рига“ №6, бл. „Кремена“, вх. 2, ет. 1, ап. №8, предмет на АЧОС №9715/10.03.2020 г.;

2.3. създава нова точка №1544 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Изток“, ул. „Новисад“ №2, бл. „Мура“, вх. 3, ет. 3, ап. №29, предмет на АЧОС №10540/09.08.2022 г.;

2.4. създава нова точка №1545 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Чипровци“ №24, бл. „Фридрих Енгелс-Б“, вх. 1, ет. 5, ап. №7, предмет на АЧОС №10539/08.08.2022 г.;

2.5. премахва точка №58 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плевен“ №1, бл. „Мара Манева“, вх. 1, ет. 8, ап. 2, предмет на АЧОС №9270/15.07.2019 г.;

2.6. премахва точка №321 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Тича“ №30, бл. „Камчия“, вх. 4, ет. 2, ап. 9, предмет на АЧОС №10693/10.02.2023 г.;

2.7. премахва точка №304 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 3, ет. 7, ап. 8, предмет на АЧОС №10721/17.02.2023 г.;

2.8. премахва точка №349 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, бл. „Странджа планина“, вх. 5, ет. 1, ап. 28, предмет на АЧОС №10692/10.02.2023 г.

3. Допълва и изменя „Списък на общинските жилища за продажба“ на наемателите, настанени в тях по административен ред, както следва:

3.1. създава нова точка №68 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плевен“ №1, бл. „Мара Манева“, вх. 1, ет. 8, ап. 2, предмет на АЧОС №9270/15.07.2019 г.;

3.2. създава нова точка №69 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Тича“ №30, бл. „Камчия“, вх. 4, ет. 2, ап. 9, предмет на АЧОС №10693/10.02.2023 г.;

3.3. създава нова точка №70 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 3, ет. 7, ап. 8, предмет на АЧОС №10721/17.02.2023 г.;

3.4. създава нова точка №71 – жилищен имот, представляващ апартамент с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, бл. „Странджа планина“, вх. 5, ет. 1, ап. 28, предмет на АЧОС №10692/10.02.2023 г.

4. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажби на следните жилищни имоти – частна общинска собственост:

4.1. СОС с идентификатор 63427.1.257.3.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 79,31 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 3,56 кв.м. и 0,702% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плевен“ №1, бл. „Мара Манева“, вх. 1, ет. 8, предмет на АЧОС №9270/15.07.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 114 810,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.2. СОС с идентификатор 63427.5.673.8.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 100,25 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 3,68 кв.м. и 1,833% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Тича“ №30, бл. „Камчия“, вх. 4, ет. 2, предмет на АЧОС №10693/10.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 136 650,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.3. СОС с идентификатор 63427.5.284.6.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 57,59 кв.м., заедно с прилежащите изба №21 с площ от 3,02 кв.м и 1,320% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10721/17.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 81 600,00 лева, без дължими данъци и такси.

4.4. СОС с идентификатор 63427.5.375.5.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №28, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №18 с площ от 2,70 кв.м и 0,575% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, бл. „Странджа планина“, вх. 5, ет. 1, предмет на АЧОС №10692/10.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 100 440,00 лева, без дължими данъци и такси.

5. Дава съгласие за извършване на продажби на посочените жилищни имоти – частна общинска собственост, на настанените в тях наематели, както следва:

5.1. СОС с идентификатор 63427.1.257.3.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №2, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 79,31 кв.м., заедно с прилежащите изба №6 с площ от 3,56 кв.м. и 0,702% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Възраждане“, ул. „Плевен“ №1, бл. „Мара Манева“, вх. 1, ет. 8, предмет на АЧОС №9270/15.07.2019 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Й. Т. Й. на цена 114 810,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.2. СОС с идентификатор 63427.5.673.8.3 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №9, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 100,25 кв.м., заедно с прилежащите изба №1 с площ от 3,68 кв.м. и 1,833% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина“, ул. „Тича“ №30, бл. „Камчия“, вх. 4, ет. 2, предмет на АЧОС №10693/10.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на Д. П. П. на цена 136 650,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.3. СОС с идентификатор 63427.5.284.6.20 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №8, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 57,59 кв.м., заедно с прилежащите изба №21 с площ от 3,02 кв.м и 1,320% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Сакар планина“ №2, бл. „Верила“, вх. 3, ет. 7, предмет на АЧОС №10721/17.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на В. Д. И. на цена 81 600,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

5.4. СОС с идентификатор 63427.5.375.5.2 по КККР на гр. Русе, представляващ апартамент №28, с предназначение: Жилище, апартамент – в жилищна или вилна сграда, или в сграда със смесено предназначение, брой нива на обекта: 1, с площ от 71,20 кв.м., заедно с прилежащите изба №18 с площ от 2,70 кв.м и 0,575% идеални части от общите части на сградата, с административен адрес гр. Русе, кв. „Родина 1 и 2“, ул. „Голям Богдан“ №1, бл. „Странджа планина“, вх. 5, ет. 1, предмет на АЧОС №10692/10.02.2023 г., вписан в Службата по вписвания – Русе, на И. М. И. на цена 100440,00 лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)