Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1287 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и във връзка с чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 на ОбС-Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:

Утвърждава, както следва:
1.Списък №1 за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1583 броя апартаменти и 181 броя къщи.
2.Списък №2 за ведомствен жилищен фонд, включващ 52 броя апартаменти и 2 броя апартаменти – защитени жилища.
3.Списък №3 за резервен жилищен фонд, включващ 126 броя жилищни апартаменти.
4.Списък №4 за продажба на правоимащи по ЗУПГМЖСВ, включващ 3 броя къщи (4 броя жилища – реални части).