Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1287

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1287
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

      На основание чл.21, ал.1, т.8 ЗМСМА, чл.137, ал.1, т.3 и чл.146 ал.1 и ал.3 от Търговския закон и чл.10, ал.1, т.3 и т.6 от Наредба №9 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:

1. Приема отчетите за дейността и финансово-икономическото състояние за 2006 г. на общинските търговски дружества “Хляб и хлебни изделия” ЕООД, “Изкуство ДВ” ЕООД, “Паркстрой” ЕООД, “Общински пазари” ЕООД, “Обреден дом” ЕООД, “Инвеститорски контрол” ЕООД, “Дезинфекционна станция” ЕООД, „Градски транспорт” ЕООД, “ДКЦ-1-Русе” ЕООД, “ДКЦ-2-Русе” ЕООД, “СЦ-1-Русе” ЕООД, “МЦ-1-Русе” ЕООД, “ОДПЗС” ЕООД, “МДОЗС” ЕООД, “ОДКВЗС” ЕООД, “ОДПФЗС” ЕООД  и “МЦРСМ-1-Русе” ЕООД.
2. Избира проверители – експерт-счетоводители за заверка на годишните счетоводни отчети на общинските дружества за 2007 г., както следва:
2.1. Димитър Петров Йорданов – диплом №123/27.10.1992 г. за “Общински пазари” ЕООД и “Хляб и хлебни изделия” ЕООД;
2.2 проф. Дамян Николов Дамянов – диплом №0246/28.10.1994 г. за “Паркстрой” ЕООД;
2.3. Иванка Стойкова Иванова – диплом №26/02.12.1991 г. за “Изкуство”ЕООД;
2.4. Диана Георгиева Пенчева – диплом №380/1997 г. за “ОДКВЗС” ЕООД  и  “ОДПФЗС” ЕООД;
2.5. Стефка Тодорова Николова – диплом №041/22.01.2001г. за “ДКЦ–1– Русе” ЕООД,  „ДКЦ–2–Русе” ЕООД и “МДОЗС” ЕООД.
2.6. Захаринка Габровска – диплом №192/30.11.1993 г. – „Градски транспорт” ЕООД.
3. Освобождава от внасянето на дивидент за 2006 г. „Паркстрой” ЕООД,  „Общински пазари” ЕООД и Общинските търговски дружества за извънболнична и болнична помощ.
4. Определя дивидент, като процент от нетната печалба за 2006 г., който общинските търговски дружества отчисляват за Общината, както следва:  
– “Дезинфекционна станция” ЕООД         – 50 %
– “Хляб и хлебни изделия” ЕООД             – 50%
– “Изкуство ДВ” ЕООД                 – 50%
– “Обреден дом” ЕООД                 – 50%
– “Инвеститорски контрол” ЕООД             – 50%   
Дивидентът се внася по сметка на Общината до 30.06.2007г.   
    5. Задължава управителите на общинските търговски дружества, без тези, които са включени в годишния план за приватизация през 2007 г. и лечебните заведения да разработят стратегия за развитие на дружествата за периода 2007 – 2010 г.