Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1287

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА и чл.11, ал.1 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да кандидатства с проект по ОП „Развитие на Човешките Ресурси”– „Нови възможности” за разкриване на „Социално предприятие за обществено хранене – обществена трапезария ”.
2. Обществената трапезария да се разкрие в помещенията, освободени от домашен социален патронаж в средношколско общежитие – приземен етаж, описани в АОС № 4223 от 15.07.2004 г. и предоставени на патронажа със заповед № 2162/21.07.2004 г. на Кмета на Община Русе.
3. Община Русе се задължава да продължи финансирането на дейностите по проекта след приключването му за период от три години.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)