Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1288 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местно самоуправление и местна администрация, във връзка с чл.8, ал.1 и чл.34, ал.1 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.198б, т.2 и чл.198ж от Закона за водите, във връзка с чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, Общински съвет – Русе реши:

1. Одобрява и дава съгласие Община Русе да приеме и да придобие инвестиции извършени в активи – общинска собственост от страна на „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, на територията на Община Русе, за периода от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 год., в размер на 1 673 436,08 лв. (един милион шестстотин седемдесет и три хиляди четиристотин тридесет и шест лева и осем стотинки), представляващи рехабилитация и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура – публична общинска собственост, както и изграждане на нова такава, подробно описани в нарочен списък – Приложение №4, неразделна част от настоящото решение с изключение на позиция №187 – ПУБЛИЧНА ДЪРЖАВНА СОБСТВЕНОСТ, представляваща аварийна байпасна връзка между вливна и хранителна тръба Ф500 на НР Средна зона, гр. Русе, въведен в експлоатация през 2021 г., на стойност 217 982,18 лв.

2. Дава съгласие след придобиване на инвестициите (активите) по точка 1 от настоящото решение, същите да бъдат предоставени за управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе, при съответно спазване на §9, ал. 10 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на закона за водите  (обнародван в Държавен вестник брой 103/2013 г., изменен и допълнен в Държавен вестник брой 58/2015 г.).

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)