Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1288 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.71 и чл.72, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта, и във връзка с чл. 49, ал. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Общинският съвет реши:

Приема Списък на спортните обекти и съоръжения – общинска собственост, стопанисвани от ОП “Спортни имоти”, за отдаване под наем през 2015г., както следва:
1. Обект с предназначение за спортна и развлекателна дейност като закрита лекоатлетическа писта с идентификатор 63427.2.4790.1.14 с площ 492 кв.м. намираща се в СК „Ялта“ ул. Драма 13 ет.1 обект 14 описана в АОС 6205/31.03.2010г.
2. Спортно игрище, с идентификатор 63427.2.5627 с площ 3 200кв.м. описано в АОС 5538/23.09.2008г.
Кметът на Община Русе да извърши последващите, съгласно закона действия.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)