Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1288

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал.2, т.5, чл.36в, ал.3, т.1 от Правилник за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Дневен център за деца с увреждания” – Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, в помещение общинска собственост, намиращо се в гр. Русе, ул. „Янтра” № 5, описан в АОС № 1289/1997 г. – 114 кв. м.
2. Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на „Дневен център за деца с увреждания” – Детски кът за развитие – център за психологическа подкрепа за деца и семейства, като делегирана държавна дейност, с капацитет 15 места, считано от 01.01.2012 г.
3. Прекратява учреденото с Решение № 777, прието с Протокол № 37/28.01.2010 г., на Общински съвет – Русе, безвъзмездно право на ползване на Сдружение с нестопанска цел „Дете и пространство” – гр. София, върху недвижим имот, описан в т. 1.
4. Възлага на Кмета на Община Русе да предприеме действия по прекратяване на договора за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот, посочен в т. 1, между Община Русе и Сдружение с нестопанска цел „Дете и пространство” – гр. София, след определяне на доставчика на социалната услуга..
5. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет до Регионална дирекция „Социално подпомагане” – гр. Русе, за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТПС – София, за откриване на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)