Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1289 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-91/01.07.2022 г. и извлечение от Протокол №31/12.09.2022 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 80460.8.262, съгласно Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, Община Русе, одобрени със Заповед №РД-18-891/30.03.2018 г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, находящ се в землището на с. Червена вода, ЕКАТТЕ: 80460, Община Русе, местност „Гьола“, с площ от 4119 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, четвърта категория при неполивни условия, предмет на АЧОС №10700/14.02.2023 г., вписан под №57, том 5, Н.Д. 885, ДВР 1836, вх.рег. №1891 от 23.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, при начална тръжна продажна цена 11 715,00 лв., без дължими данъци и такси. Последните са за сметка на спечелилия търга участник – купувач.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)