Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1289

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал. 2, т. 6 и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” на незрящи като делегирана държавна дейност с капацитет 40 места в общински имот, описан в АОС № 166 от 22.01.2011 г. – т.1 проход с площ 70 м. кв. – част от жилищен блок „Мадара” с идентификатор 63427.1.181.4.135.
2. Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на „Център за социална рехабилитация и интеграция” на незрящи като делегирана държавна дейност с капацитет 40 места, считано от 01.03.2012 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет до Регионална дирекция „Социално подпомагане гр. Русе за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София да откриване на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)