Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 129 от 22.03.2012 г.

РЕШЕНИЕ № 129
Прието с Протокол № 8/22.03.2012 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане и чл.36в, ал.3, т.1, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, и чл.12, ал.1 от Закона за общинска собственост, общинският съвет реши:
1. Прекратява предоставеното право на управление с Решение № 879, прието с Протокол № 43 от 24.02.2006 г. на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе върху обособена част от недвижим имот, описан в акт за общинска собственост № 1988/01.06.1998 г., представляващ отделни помещения – 208 кв. м, коридор и тераса – 50 кв. м, на четвъртия етаж в западно крило на сградата.
2. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа”, с капацитет 10 места, в крило на Дом за медико-социални грижи за деца – Русе, описано в т. 1, като делегирана държавна дейност. Услугата да се разкрие, считано от 01.05.2011 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)