Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 129 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.

 На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21,  ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 35, ал. 3, чл. 8, ал. 1, чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 31, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх. №ОИ-01-10/01.07.2022 г. и извлечение от Протокол №39/13.06.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 80460.8.261 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Червена вода, ЕКАТТЕ 80460, Община Русе, одобрени със Заповед РД-18-891/30.03.2018 г. на Изпълнителен директор на Агенция по геодезия картография и кадастър, находящ се в землището на с. Червена вода, местност „Гьола“, с площ от 3 501 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, предмет на АЧОС №10691/10.02.2023 г., вписан под №84, том 4, Н.Д. 829, ДВР 1532, вх. рег. №1561 от 16.02.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе и Акт №10848/13.07.2023 г. за поправка на АЧОС №10691/10.02.2023 г., вписан под №25, том 23, Н.Д. 4654, ДВР 8444, вх. рег. №8698 от 21.07.2023 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, на „ПЕНЧЕВ 99“ ЕООД, ЕИК: 206888218, представлявано от управителя Димитър Пенчев, на цена от 111 277,00 лв. (сто и единадесет хиляди двеста седемдесет и седем лева, без включени дължими данъци и такси. Последните са за сметка на купувача.

30% от постъпленията от продажбата да се използват за дейности, предвидени в чл. 52, ал. 5 на Закона за местното самоуправление и местната администрация, на територията на съответното населено място.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 (акад. Христо Белоев, дтн)