Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 129 Прието с Протокол № 8/23.04.2020 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА  и  чл. 119, ал. 2 от Закона за здравето, в изпълнение на Стратегията за развитие на Община Русе и Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г.,  Общински съвет Русе 

1.Дава съгласие Община Русе да разкрие яслена група за деца от 10 месечна до тригодишна възраст, към детска ясла № 16, на адрес:  гр. Русе, улица „Неофит Рилски“ № 2-А с капацитет 16 деца, считано от 01.01.2021 г.

2.Възлага на Кмета на Община Русе да издаде Заповед за разкриване на яслена група с капацитет 16 деца, считано от 01.01.2020 г. на адрес гр. Русе, улица „Неофит Рилски“ № 2-А след получаване на съгласие от директора на РЗИ-Русе.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                   (Иво Пазарждиев)