Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1290 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8, чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на поземлен имот №501.1530 по кадастралния план на с. Червена вода, Община Русе, Област Русе, а по регулационния план представляващ урегулиран поземлен имот ХI-1530, в квартал 97, ЕКАТТЕ: 80460, с площ 471 кв.м., намиращ се в с. Червена вода, Община Русе, ул. „Цар Шишман“, отреден за Жилищно застрояване, при граници и съседни имоти: УПИ IХ от кв. 97, УПИ V от кв. 97, УПИ ХII от кв. 97, УПИ VI от кв. 97, УПИ VII от кв. 97. За имота е съставен Акт за частна общинска собственост №6159/05.01.2010 г., вписан под №78, том 7, н. д. 70/10, вх. рег. №315 от 18.01.2010 г. по описа на Службата по вписвания – Русе, с начална тръжна продажна цена в размер на 7 550,00 лева (седем хиляди петстотин и петдесет лева), без дължими данъци и такси.

30% от приходите от реализираната продажба да се да се използват за реализиране на дейностите по чл.52, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на територията на съответното населено място.

Дължимите данъци и такси се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)