Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1290 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 37, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 36, ал. 1 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе и във връзка с подадено в общинска администрация заявление вх. №ОИ-06-16 от 23.09.2014 г. за учредяване право на строеж върху общинска земя и становище изразено в протокол №31 от 27.11.2014 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на пет броя гаражи, ситуирани върху общинска земя, представляваща Поземлен имот с идентификатор 63427.2.5715 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на град Русе, а по действащия регулационен план представляваща УПИ XI-5715-за гаражи в кв. 160, намираща се на ул. „Братя Миладинови“ в град Русе, както следва:
– Гараж № 1 с размери 3,45/6,05 м. и застроена площ 20,87 кв. м., при начална тръжна цена 2 612,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 2 с размери 3,45/6,05 м. и застроена площ 20,87 кв. м., при начална тръжна цена 2 612,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 3 с размери 3,45/6,05 м. и застроена площ 20,87кв. м., при начална тръжна цена 2 612,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 4 с размери 3,45/6,05 м. и застроена площ 20,87кв. м., при начална тръжна цена 2 612,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга;
– Гараж № 1.1 с размери 3,35/6,05 кв.м. и застроена площ 20,26кв.м., при начална тръжна цена 2 536,00 лева, без включени дължими данъци и такси, които са за сметка на участника спечелил търга
Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)