Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1290

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ

РЕШЕНИЕ №   1290
Прието с Протокол №   59/04.05.2007 г.

 
             На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА  и чл.18 от Закона за общинските бюджети, Общинският съвет реши:

              І. НАМАЛЯВА общата рамка на сборния бюджет на общината за 2007г.  със сумата 233 568 лв.

              1.  ПРИХОДИ
              Неданъчни приходи
               Други неданъчни приходи
              §  36 19 Други неданъчни приходи                                                             +   65 лв.
               Трансфери между бюджетни сметки
               § 61 02 Предоставени трансфери                                                          – 218 383 лв.
               Друго финансиране
               §  93 17 Задължения по финансов лизинг                                             – 15 250 лв.
                                      
              ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА ПРИХОДИТЕ
              ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                               –  233 568 лв.
 
              2.РАЗХОДИ
              ТЕКУЩ  БЮДЖЕТ
            ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
               Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
              § 10 15 “Материали”                                                                                    – 1 335 лв.
                            ОУ „Тома Кърджиев”                          + 65 лв.
                            СОУ „В.Левски ”                              – 1 400 лв.

               ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
               Дейност 623 Чистота
               § 10 16 Вода,горива и енергия                                                                   – 2 300 лв.
              
               Всичко НАМАЛЕНИЕ на текущият бюджет :                                   – 3 635 лв.

   КАПИТАЛОВ БЮДЖЕТ
               ФУНКЦИЯ 03 “Образование”
              Дейност  322  Общообразовтелни училища –  дофинансиране със собствени  приходи
               § 52 01 “Придобиване на компютри и хардуер”
               Обект: „Лаптоп  1 бр. СОУ „В.Левски ”                                                  + 1 400 лв. 
                § 52 04 „Придобиване на транспортни средства”
                Обект: „Микробус – СОУ „В.Левски ”                                                   – 15 250 лв.

              ФУНКЦИЯ „Жилищно строителство и БКС”
               Дейност 619 Други дейности по благоустрояването
               §  5206 – Изграждане на инфраструктурни обекти                            
               Обект: „Дялово участие в „Красива България”- площад пред
                               Халите – 2 обекта..”                                                                  – 218 383 лв.
               Дейност 623 Чистота
               §  5203 -Придобиване на друго оборудване 
               Обект: „Закупуване на гребло за трактор – кв.Средна кула”                + 2 300 лв.
 
                Всичко НАМАЛЕНИЕ на капиталовия бюджет                            – 229 933 лв.
             
                ВСИЧКО НАМАЛЕНИЕ НА РАЗХОДИТЕ  
                ПО СБОРНИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2007 г.                                                 – 233 568 лв.

               ІІ. Допълва Приложение № 2 по точка 3 от Рещение № 1221 от 02.03.2007 г., както следва:
               Средна брутна работна заплата от 01.04.2007 г.   411,82  лв.
               Средна брутна работна заплата от 01.07.2007 г.   453,18  лв.
               Средства за работна заплата за 2007 година         43 500  лв.