Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1290

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал. 1, т. 23, чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1,т. 2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал. 2, т. 7 д, и чл. 36в, ал.3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социалната услуга „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като делегирана държавна дейност с капацитет 10 места в общински имот, описан в АОС № 2365 – четиристаен апартамент в кв. Чародейка, бл. 403 вх.8 ет.1 ап.2.
2. Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на „Защитено жилище” за възрастни хора с увреждания като делегирана държавна дейност с капацитет 10 места, считано от 01.03.2012 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет до Регионална дирекция „Социално подпомагане гр. Русе за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТСП, София да откриване на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)