Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1291 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Протокол № 33/12.12.2022г. на КОС, чл. 8, ал. 9 от ЗОС и заявление за закупуване на имот, Общински съвет, реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2023г. с продажба на терен, общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“, с площ от 532 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1739, кв. 168, парцел: XIII-1739, при граници и съседи: 63427.10.1091, 63427.10.1880, 63427.10.1019, 63427.10.1089, предмет на Акт №5976/11.06.2009г., за частна общинска собственост, вписан под № 166, том XIX, н.д. 4197, вх. рег. № 8645/24.06.2009г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с прогнозен приход от продажбата в размер на 14 200,00 лв. (четиринадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси

2. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.10.1090 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Върбица“, с площ от 532 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1739, кв. 168, парцел: XIII-1739, при граници и съседи: 63427.10.1091, 63427.10.1880, 63427.10.1019, 63427.10.1089, предмет на Акт № 5976/11.06.2009г., за частна общинска собственост, вписан под № 166, том XIX, н.д. 4197, вх. рег. № 8645/24.06.2009г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна продажна цена 14 200,00 лв. (четиринадесет хиляди и двеста лева), без дължими данъци и такси.

3. Дава съгласие за откриване процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот с идентификатор 63427.10.1094 по Кадастралната карта и кадастралните регистри на град Русе, с адрес: град Русе, кв. „Средна кула“, ул. „Къкрина“, с площ от 616 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10м), предишен идентификатор: няма, номер по предходен план: 1736, кв. 168, парцел: XVI-1736, при граници и съседи: 63427.10.1019, 63427.10.1880, 63427.10.1088, предмет на Акт № 5980/05.06.2009г., за частна общинска собственост, вписан под № 173, том XIX, н.д. 4204, вх.рег. № 8654/24.06.2009г. по описа на Служба по вписванията – град Русе към Агенцията по вписвания, с начална тръжна цена 16 440,00 лв. (шестнадесет хиляди четиристотин и четиридесет лева), без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилият участник-купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)