Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1291 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал.2 и чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.35, ал.1 и чл.41, ал.2 от ЗОС и чл.30 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе, протокол № 24/29.04.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявления за откриване процедура за продажба, Общинският съвет реши:

Дава съгласие за откриване на процедура за продажба чрез публичен търг с явно наддаване на следните имоти:
1.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.1416 с площ 510 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 3,4” предмет на АОС № 7220/08.04.2014 г. (вписан под № 164, том 11, дв.вх. № 4649, н.д. 2159 от 11.04.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2040,00 /две хиляди и четиридесет/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
2.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот № 503.2290 с площ 487 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 7221/08.04.2014 г. (вписан под № 163, том 11, дв.вх. 4640, н.д. 2158 от 11.04.2014 г. на АВп.), при начална тръжна цена 2000,00 /две хиляди/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
3.ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ, представляваща имот имот № 503.2148 с площ 1196 кв.м., намиращ се в землището на с. Николово, местност „Дрибак 1,2” предмет на АОС № 6934/13.03.2013 (вписан под № 119, том 9, дв.вх.3870, н.д. 1719 от 19.03.2013 г. на АВп.), при начална тръжна цена 4800,00 /четири хиляди и осемстотин/ лева, без включени ДДС, данъци и такси.
Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на търга и са за сметка на спечелилия търга.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)