Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1291

Прието с Протокол № 61/14.07.2011 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23, чл.17, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.18, ал.1, т.2 от Закона за социалното подпомагане, чл.36, ал.2, т.6, чл. 36в, ал.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, Общинският съвет реши:

1. Дава съгласие Община Русе да разкрие социална услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца с епилепсия и деца с интелектуални затруднения, като делегирана държавна дейност с капацитет 40 места в общински имот, намиращ се в гр. Русе, ул. „Йосиф Цанков” № 45, описан в АОС № 4397/14.04.2005 г. – 92 м.кв.
2. Предлага на Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане да разреши откриването на „Център за социална рехабилитация и интеграция” за деца с епилепсия и деца с интелектуални затруднения като делегирана държавна дейност с капацитет 40 места, считано от 01.03.2012 г.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да изпрати решението на Общински съвет до Регионална дирекция „Социално подпомагане” гр. Русе за изготвяне на предложение до Изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, МТПС, София за откриване на услугата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(доц. В. Пенчев)