Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1292 Прието с Протокол № 47/20.04.2023 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 35, ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 9, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 26, ал. 1, т. 1 и чл. 30 от Наредба №1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Заявление вх.№ОИ-10-158/20.12.2022г. и извлечение от Протокол №35/20.01.2023 г. на Комисията по общинска собственост, Общинският съвет реши:

1. Допълва годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2023 г. с продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1888, с площ от 576 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, ж.к. Дружба II, гр. Русе, Община Русе, ул. “Йосиф Дайнелов“ №117, 119, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8439/03.10.2017 г., вписан под №135, том 31, н.д. 6313, ДВР 13687, вх. № 13915/05.10.2017 г. по описа на Агенция по вписванията – Служба по вписванията – Русе, с прогнозен приход от продажбата в размер на 45 000.00 лева, без дължими данъци и такси.

2. Дава съгласие за откриване на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на незастроен поземлен имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 63427.4.1888, с площ от 576 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско застрояване /до 10 m/, ж.к. Дружба II, гр. Русе, Община Русе, ул. “Йосиф Дайнелов“ №117, 119, предмет на Акт за частна общинска собственост № 8439/03.10.2017 г., вписан под №135, том 31, н.д. 6313, ДВР 13687, вх. № 13915/05.10.2017 г. по описа на Службата по вписванията – Русе, при начална тръжна продажна цена 45 000.00 лв., без дължими данъци и такси.

Дължимите данъци и такси да се определят след провеждане на тръжната процедура и са за сметка на спечелилия участник – купувач.

Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе, по реда на АПК, в 14-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

(Иво Пазарджиев)