Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 1292 Прието с Протокол № 47/26.02.2015 г.

На основание чл. 21, ал. 2, във връзка чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, §22 от ПЗР от ЗУТ, чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 8, ал. 9 и 10 от ЗОС, чл. 62, ал. 2 от АПК, Протокол № 28/28.08.2014 г. на Комисията по общинска собственост и заявление за ПУП-ИПР за обособяване на нови урегулирани поземлени имоти, Общинският съвет реши:

1. Допуска поправка на очевидна фактическа грешка в точка 1.2 на Решение № 1266, прието с Протокол № 45/22.01.2015 г. на Общински съвет – Русе като вместо „…УПИ IV-989…“ да се чете „..УПИ V-988…“.
2. В останалата си част решението остава непроменено.
3.Решението подлежи на оспорване чрез Общински съвет – Русе пред Административен съд – Русе в 14- дневен срок от оповестяването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)